Barnehage 100 % (Statens makspris skal følges)

2730*

Ekstra dag barnehage

205

Kostpenger pr. måned barnehage

300

Gebyr for for-sent hentede barn i barnehage og SFO. Pris for hver påbegynt time

308

 

Forskrift til barnehageloven om søskenmoderasjon i barnehage:
 «Kommunen skal sørge for at foreldre/foresatte tilbys minimum 30% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og minimum 50% for 3. eller flere barn. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Reduksjon i foreldrebetalingen beregnes av foreldrebetalingen begrenset oppad til maksimalgrensen etter § 1 1. ledd i den barnehage barnet har plass. Reduksjon skal tilbys også i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager innen samme kommune. Barnehageeier skal få dekket reduksjon i foreldrebetalingen knyttet til søskenmoderasjonen av det offentlige. Kommunen kan gi lokale retningslinjer om hvordan søskenmoderasjonen skal forvaltes».

 

Beskrivelse av vedtatte og gjeldende søskenmoderasjonsordninger i Storfjord pr. i dag:

«Søskenmoderasjon gis med 50 % av satsen for tildelt plass til 2. og 3.barn. Søskenmoderasjon skal gjelde for SFO og barnehage i Storfjord kommune sett under ett. Når søsken er tildelt hel og halv plass, regnes barnet med hel plass som første barn. Ved deltidsplasser, regnes barnet med størst plass som første barn.»

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 (budsjettsak) ang. barnehage: «Opphør av 100 % søskenmoderasjon i barnehagene. Fra 1.1.16 gis barn nr.2 50 % søskenmoderasjon. Barn nr. 3 og flere gis 100 % søskenmoderasjon også for matpenger.»