Forumet møtes for å drøfte enkeltsaker. Det skal bidra til en samordnet og koordinert bruk av kommunale tjenester til det beste for tjenestemottaker.

Flerfaglig forum er ett av flere tiltak som skal bidra til å styrke barneperspektivet i de kommunale tjenestene, og bedre etterlevelsen av FNs barnekonvensjon.

Brosjyre Flerfaglig forum.docx PDF document ODT document