Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Tjenestebeskrivelser
Skjema

Om helsesøstertjenesten

Helsesøstertjenesten er en lovbestemt forebyggende tjeneste. Vår målgruppe er personer i alderen 0 - 20 år. I enkelte tilfeller har helsesøster kontakt med foreldre før barnet er født, men ikke så ofte. Fødseltall i 2007: 18 fødsler, 7 av disse tilhørende Skibotn området og 11 tilhørende fra Rasteby til Elgsnes, inkludert Kitdalen og Signaldalen.

Barnekontroller og oppfølging av barn, unge og familier

Faste barnekontroller på Skibotn og Oteren. Sentrale oppgaver ved barnekontrollene er foreldreveiledning, rådgivning, screening, vaksinering og vurdering av utvikling både fysisk og psykisk. Henvisning til ulike instanser. Hjemmebesøk i forhold til ulike aldersgrupper både rutinemessig og ved behov. Helsesøster prioriterer utadrettet arbeide. Igangsetting av barseltreff som foreldrene selv overtar - nettverkbygging. Deltagelse i ansvarsgrupper av ulik art, ofte er de sammensatte både m.h.t. familieforhold/ nettverk, økonomi, somatikk, psyke og rus. Tilstreber å ha et strukturert og godt samarbeide med ulike fagfolk som jobber for og med barn, unge og deres foresatte.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten organiseres gjennom avtaler og konsultasjoner individuelt eller i grupper. Helsesøster tilbyr et planlagt program for helseopplysning, veiledning, rådgivning, helseundersøkelser og vaksinasjoner. Tilgjengelighet og kontortider tilknyttet skolene prioriteres. Temaer som jobbes med: Selvbilde - tro på seg selv, egne meninger og handlinger. Ta ansvar, rus, sette grenser og respektere både seg selv og andre. Pubertet både på det kroppslige – og psykologiske plan. Kroppsfiksering. Den gode samtalen - god kommunikasjon både mellom jevnaldrene og voksne. Det å ”stå utenfor” i klassemiljø. Sosiale koder, voksenkultur og ungdomskultur.

Andre oppgaver

Miljørettet helsevern, smittevern, influensa – og reisevaksinering.

5 viktige perspektiv i folkehelsearbeidet

Det utpeker seg 5 viktige perspektiv i folkehelsearbeidet for helsesøstertjenesten som gir store utfordringer: 1. MESTRINGSPERSPEKTIVET. Evnen til å utvikle og ta i bruk egne ressurser er en sentral faktor i personlig utvikling og i å bygge en god helse. 2. BRUKERPERSPEKTIVET. Alle foreldre, barn og unge blir møtt med respekt og verdighet, selv om ikke deres handlinger blir respektert. 3. HELHETSPERSPEKTIVET. Samarbeide mellom berørte tjenester, kontinuitet, oversikt og tilgjengelighet. 4. HELSEFREMMINGS - OG FOREBYGGINGSPERSPEKTIVET. Erfaringsmessig vet vi at forebygging gir gevinst sammenlignet med å sette inn ressurser på et senere tidspunkt. 5. KUNNSKAP – OG KOMPETANSEPERSPEKTIVET. Ta i bruk eksisterende kunnskap og kompetanse, samt erverve seg det, der det mangler.

Jeg vil...