Barnevernets hovedoppgave er å gi hjelp og støtte til barn som har det vanskelig. Dette innebærer at barneverntjenesten søker å sikre at de barn som lever under forhold som skader deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg.

Omsorg og oppdragelse er i første rekke foreldrenes ansvar, men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta ansvaret for eget barn. Barneverntjenesten gir da hjelp og støtte for at barnets hjem skal få mulighet til å makte sitt oppdrageransvar, men barnevernet vil også gripe inn dersom tjenesten etter melding og undersøkelse anser at dette ikke er tilstrekkelig. I henhold til lov om barneverntjenester gir barneverntjenesten hjelp til barn som oppholder seg i Storfjord kommune.

Barnevernet tar mål av seg til å være en garantist for at barn i Storfjord sikres nødvendig omsorg, og en rimelig grad av gode utviklingsmuligheter og trygghet. Barneverntjenestens arbeid er derfor en blanding mellom kontroll og støtte. Barnevernsleder er følgelig den øverste leder for barneverntjenesten og er ikke underlagt faglig instruksjonsmyndighet.