Alle kulturminner datert før 1537 (reformasjonen) og alle stående bygninger datert før 1650 er automatisk fredet. det samme gjelder samiske kulturminner eldre enn 100 år.

Fredning av bygg og anlegg som faller utenom kriteriene for automatisk fredning gjøres av Riksantikvaren etter vedtak. Da må først noen fremme forslag om fredning, og så gjennomføres en omfattende prosess med høring av forslag der alle berørte parter får si sin mening.

Ei fredning tinglyses som en heftelse på eiendommen, og innebærer en innskrenkning av eierens råderett over bygget eller anlegget som fredes. Vanlig vedlikehold er selvsagt tillatt, men fredning medfører at det må søkes om tillatelse til å sette i gang alle typer tiltak ut over dette. Det er fylkeskommunen som avgjør slike søknader.

I Storfjord kommune er oppsynsmannsboligen på Hatteng et godt eksempel på et vedtaksfredet bygg. Dette bygget er fra 1900-tallet, og mange vil si at det ikke er spesielt gammelt, men det er likevel freda fordi bygninga regnes som så pass unik på landsbasis. Bygget eies av Statens vegvesen.