Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er gratis.

Egenbetaling praktisk bistand per 1. januar 2018

Det er egenbetaling for praktisk bistand (hjemmehjelp og vaktmestertjeneste), trygghetsalarm og matombringing. Egenbetalingen fastsettes av kommunestyret årlig.

Egenbetaling praktisk bistand (G= kr. 93.634,-)

Inntekt pr.år

2017

2018

Inntil 2G                   187 268

190

205

2-3 G      (187 268 – 280 902)

905

905

3-4 G      (280 902 – 374 536)

1488

1488

4-5 G      ( 374 536- 468 170)

1739

1739

Over 5 G ( 468 170 --à)

2644

2644

 

Timeprisen er selvkost, tilsvarende kr. 297,00 pr. time. For de som benytter færre timer enn det de har vedtak på, betaler timepris pr. time (inntil taket), jfr. den inntektskategorien bruker tilhører.

Tjeneste

Satser pr. mnd 2017

Satser pr. mnd 2018

Trygghetsalarm

282

282

Matombringing

105 uten dessert

119 med dessert

105 uten dessert

119 med dessert

 

Korttidsopphold, dag-/nattopphold og langtidsopphold følger Forskrift om egenandel i kommunale helse- og omsorgstjenester.