Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Tjenestebeskrivelser
Skjema

Kulturkontoret

Tilskudd til friluftsliv og fysisk aktivitet

Søknader om tilskudd til friliftsliv og fysisk aktivitet behandles av Troms fylkeskommune en gang i året.

Målet med tilskuddsordninga er å medvirke til stimuleringstiltak og holdningsskapende arbeid for friluftsliv, med vekt på å styrke allmennheten sine interesser. Tidligere skulle alle søknader sendes via kommunen, men nå skal alle søknader sendes direkte til fylkeskommunen. Det kan søkes om midler innenfor to ulike kategorier:

1. Friluftslivstiltak – fysisk tilrettelegging

Innsatsen vil i første rekke rettes inn mot barn, unge, funksjonshemmede og etniske minoriteter.

Målgruppen for ordningen er lokale lag og organisasjoner, de regionale nettverkene ”Forum for natur og friluftsliv”, kommuner.

Hva slags tiltak kan få tilskudd?

Midlene skal benyttes til fysisk tilrettelegging, skjøtsel, informasjon/skilting, holdningsskapende arbeid og konkrete tiltak til fremme av friluftslivet som utgangspunkt for gode helsevaner og miljøholdninger. Eksempel på kvalifiserte tiltak:

•        Fysisk tilrettelegging som er rettet mot barn, unge og barnefamilier
•        Fysisk tilrettelegging som stimulerer nye grupper til deltakelse i friluftslivsaktiviteter, for eksempel personer med nedsatt funksjonsevne og etniske minoriteter i Norge.
•        Fysisk tilrettelegging som bidrar til å utvikle samarbeidet mellom friluftsliv og kulturminnevern.


Søknadsfrist og saksbehandling

Søknadsfristen er 15. januar.

Fylkeskommunen behandler søknadene innenfor en budsjettramme fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning og Troms fylkeskommune. Det skal benyttes elektronisk søknadsskjema. Det finner du her: http://www.tromsfylke.no/Tjenester/Kultur/Tilskudd/Tilskuddtilfriluftsliv/tabid/2977/Default.aspx.

Krav til innhold i søknaden

Dersom søknaden inneholder flere prosjekt, må hvert prosjekt spesifiseres.

2. FYSAK – lavterskel fysisk aktivitet (Fysak-millionen)

Formål

Medvirke til lavterskel fysisk aktivitet og friluftsaktiviteter.

Hvem kan søke

Frivillige organisasjoner, lag og foreninger, kommuner og interkommunale friluftsråd.

Hva kan støttes?

Konkrete tiltak til fremme av fysisk aktivitet eller friluftsliv som utgangspunkt for gode helsevaner og miljøholdninger.

Tiltak med fokus på lavterskelaktiviteter for barn og unge som faller utenfor de ordinære idretts- og aktivitetstilbudene, tiltak for grupper med behov for tilrettelagt fysisk aktivitet (eks funksjonshemmede, eldre) og tiltak til andre utsatte grupper, prioriteres. Videre skal tiltak som medfører utvikling og etablering av varige aktivitetstilbud, og som kan sees i sammenheng med kommunale planer prioriteres.

Eksempel på kvalifiserte tiltak:

•        Lavterskel fysisk aktivitet og friluftsaktiviteter rettet mot barn, ungdom og barnefamilier
•        Tiltak som stimulerer nye grupper til deltakelse i fysisk aktivitet og friluftslivsaktiviteter, f.eks personer med nedsatt funksjonsevne og etniske minoriteter i Norge.
•        Innkjøp av enkelt utstyr i forbindelse med aktivitet, inntil kr 5000,-
•        Leie av instruktør for aktiviteter
•        Markedsføring av aktivitetstiltakene. Kompetansehevende tiltak.

Støttenivå

Det kan gis tilskudd inntil 50 % av tiltakets totale kostnader. Pengene utbetales etterskuddsvis.

Hvor skal søknaden sendes?

Søknaden skal sendes til Troms fylkeskommune.  Troms fylkeskommunes elektroniske søknadsskjema skal benyttes. Benytt denne lenken: http://www.tromsfylke.no/Tjenester/Kultur/Tilskudd/FYSAKlavterskelfysiskaktivitetogfriluftsliv/tabid/2067/Default.aspx.

Dersom søknaden inneholder flere prosjekt, må hvert prosjekt spesifiseres.

Søknadsfrist og saksbehandling

Søknadsfristen er 15. januar.

Fylkeskommunen behandler søknadene fra lokale lag og organisasjoner, kommuner og organisasjoner på fylkesnivå innenfor en budsjettramme fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning, Helsedirektoratet og Troms fylkeskommune.

Rapportering

Mottakere av tilskudd skal rapportere i tråd med Troms fylkeskommunes rapporteringsskjema og tildelingsbrev. NB! Alle kvitteringer eller annen dokumentasjon av utgifter må følge med regnskapet.

Kontaktpersoner:

Toril Skoglund, tlf.: 77 78 81 79, e-post: toril.skoglund@tromsfylke.no

Helga Anette Melhus, tlf 77 78 82 14, e-post: helga.anette.melhus@tromsfylke.no

 

Jeg vil...