Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Lyngsalpan landskapsvernområde - Ittugáissáid Suodjemeahcci

Formålet med landskapsvernområdet er å ta vare på et av Norges mest karakteristiske fjellområder som inkluderer isbreer, morener, daler og geologiske forekomster med det biologiske mangfoldet, de kulturminner og den kulturpåvirkning som preger landskapet.

Allmennheten skal ha anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Lullefjellet naturreservat

Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med alt naturlig plante- og dyreliv og med alle de naturlige økologiske prosessene. Av spesielle kvaliteter kan nevnes at en av Nordens største kalkfuruskoger inngår i området.

Røykeneselva naturreservat

Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med alt naturlig plante- og dyreliv og med alle de naturlige økologiske prosessene. Av spesielle kvaliteter kan nevnes at området er en kystnær furuskog med en særlig stor ligradient fra fjord til fjell.

Skibotnutløpet naturreservat

Formålet med fredningen er å bevare et av de best utviklede elvedeltaene i fjordbotn i fylket, med stor variasjon i vegetasjonstyper og med tilhørende fugleliv.