Storfjord kommune har et sykehjem på Hatteng med 17 plasser hvor det gis heldøgns omsorg- og behandlingstilbud. Det kan tildeles som korttids- dag- nattopphold, avlastningsopphold eller langtidsopphold.

I tillegg gis det heldøgstjenester i omsorgsbolig  på Elvevoll. Her tildeles korte avlastningsopphold for hjemmeboende med tillegg av hjemmesykepleie.

Det gis også korte opphold eller avlastningsopphold til brukere med utfordringer knyttet til rus- og  psykisk helse.

Kontaktinformasjon

Sykehjem
Tjenesteleder Line Hansen
Telefon: 400 28 838     E-post: line.hansen@storfjord.kommune.no

Hjemmetjenesten
Tjenesteleder  Hanne Braathen 
Telefon: 400 28 811     E-post: hanne.braathen@storfjord.kommune.no

Omsorgen for utviklingshemmede
Tjenesteleder Nina Kristiansen
Telefon: 982 89 142     E-post: nina.kristiansen@storfjord.kommune.no

Rusomsorgen og psykisk helse
Tjenesteleder Linda Rasmussen
Telefon: 400 28 869     E-post: linda.rasmussen@storfjord.kommune.no