Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass
Bilde av lyngenfjord

2.gangs behandling i Styringsgruppa

Kystsoneplanen for Lyngenbassenget

Styringsgruppa er innkalt til 2.gangs merknadsbehandling av Kystsoneplanen i lyngebassenget. Møte vil bli avhold på kommunehuset i Olderdalen den 30.09.15 kl 1000.

information

Interkommunal kystsoneplan for Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14, legges interkommunal kystsoneplan for Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommune ut til offentlig ettersyn. Merknader til planforslaget kan rettes skriftlig til Storfjord kommune, Hatteng, 9046 Oteren eller post@storfjord.kommune.no, innen 1. september 2014.

forsiden presentasjon

Kystsoneplanen for Lyngen, Kåfjord og Storfjord

Folkemøtene pågår rundt i bygdene

Styringsgruppen har hatt folkemøter i Olderdalen, Manndalen og Skibotn. Styringsgruppen er litt skuffet over oppmøtet, men de som har møtt opp har vært engasjert og bidratt til svært konstruktive debatter rundt viktige temaer for dette kartleggingsarbeidet.
bilde rapport forside

Havforskningsinstituttet

Sluttrapport gytefeltmetodikk fra tokt Lyngenfjorden 2009

Dette er sluttrapporten fra Havforskningsinstituttets prosjekt med videreutvikling av metode for verifisering av registrerte gytefelt. Kommunen har fått denne fra HI som observatør i prosjektet. Rapporten viser at metoden som er utviklet er god, men forutsetter en strømmodell som skal utvikles for hele kysten i 2010.
Bilde av lyngenfjord

Kystsoneplanen Lyngen, Kåfjord og Storfjord

Folkemøter for felleskartlegging av Lyngenfjorden

Arbeidsgruppen og folkevalgte politikere fra Styringsgruppen til planen ønsker å etablere gode møteplasser for kunnskapsutveksling.
Forside planprogram

Prosjekt Kystsoneplan

Referat styringsgruppen felles kystsoneplan

Styringsgruppen for felles kystsoneplan avholdt møte på Valmuen verksted på Oteren, 29.september 2009. Her ligger referat fra møtet og sakspapirer.
Forside planprogram

Kystsoneplanen, Lyngen, Storfjord og Kåfjord

Forslag til planprogram for felles kystsoneplan har vært til offentlig ettersyn

Etter at forslaget til planprogram for felles kystsoneplan har ligget på høring i perioden 3 juli - 1 september, har det kommet inn 17 innspill til forslaget
Illistrasjon: IMR

Kartlegging av gytefelt i Lyngenfjorden nettopp avsluttet

Feltundersøkelsene knyttet til kartlegging av gytefelt i Lyngenfjorden er nettopp avsluttet med gode resultater. Det ble funnet mye egg (bl.a. fra torsk, flyndre, krill), og utstyr for måling av strømmer i fjorden er nå på plass.
Kommunevåpen de tre invilverte kommuner

Hva er en kystsoneplan

Dette er en kortfattet beskrivelse hva en kystsoneplan er. Presentasjonen (.pps) kan kanskje gi noen svar, men er også noe uferdig i forhold til premisser lagt og konsekvensene denne planen gir.
Organisering av kystsoneplan

Organisering av arbeidet med kystsoneplanen

Organisasjonen begynner å ta form. Her finner dere større utgave av organisasjonskart.