Barnevernet har plikt til å gripe inn når:

  • barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet.

  • det er alvorlige mangler med den daglige omsorgen som barnet får, eller alvorlige mangler ved den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling.

  • det er overveiende sannsynlighet for at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet.

  • foreldrene ikke sørger for at et sykt, eller funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket sitt særlige behov.

  • barnet har alvorlige atferdsvansker, ved vedvarende eller gjentatt kriminalitet, vedvarende misbruk av rusmidler eller på annen måte lever på en slik måte at helse og utvikling reduseres. Eksempler på slike situasjoner kan være at barnet gjentatte ganger rømmer fra hjemmet eller unndrar seg omsorg over tid, eller driver med prostitusjon eller omsetting av illegale varer.