Denne informasjonen gjelder ferdig regulerte arealer. I kommuneplanens arealdel er det avsatt flere nye områder til næring/industri. Disse må det utarbeides reguleringsplan for før eventuelle tiltak kan iverksettes.

I den digitale kartløsningen vil det bli tilgang på gjeldene reguleringsplaner i løpet av våren 2017. Dersom du trenger planene omgående, ta kontakt med planlegger Joakim Stensrud Nilsen, e-post joakim.nilsen@storfjord.kommune.no.

Se næringsutvikling for informasjon om fordeler ved å etablere bedrift i Storfjord, blant annet ingen arbeidsgiveravgift, nedskriving av studielån, redusert personskatt mm.

Kontaktinformasjon

Kontakt nærings og utviklingsavdelingen for spørsmål om etablering av virksomhet, søknader etablerings- og utviklingstilskudd mv. 

Kontakt driftsavdelingen for spørsmål om (kommer)

Hatteng industriområde 2017
(klikk for større kart)

Hatteng industriområde

Matrikkelenhet 1939/52/3

Avmerket område tilhører industriområdet på Hatteng. Reguleringsformål er handel/kontor/industri, det er tenkt mulighet til etablering av flere bedrifter da området er ca. 100daa.

Lokalisering er mellom Hatteng sentrum og E6.

Industrivegen Skibotn 2017
(klikk for større kart)

Industrivegen Skibotn - Industri-/næringsområde

Matrikkelenhet 1939/45/2

Arealene markert i rødt er grov skisse på mulige eiendommer regulert til industri/næring langs Industriveien i Skibotn sentrum. områdene festes av Storfjord kommune.

Arealene er omlag 4,5daa hver. Det er enkel mulighet for tilknytning på kommunalt vann- og avløpsnett.

Bygningene merket til venstre i kartet er Skibotn skole, og idrettshallen/samfunnshuset.

Skibotn kai 2017
(klikk for større kart)

Skibotn kai - industri

Matrikkelenhet 1939/45/2/195

Området avmerket i rødt i figuren er festet av Storfjord kommune, og er regulert til industriområde.

Arealet er ca. 9,2daa og er lokalisert mot havet nedenfor E6 rett nord for Skibotn kai som er vist nederst i bildet.

Deler av tomtearealet er benyttet til adkomstveg, fylling mot hav, og kommunaltekniske anlegg.

Arealet har tidligere vert utleid på midlertidig basis.