NAV-kontoret er døren inn til arbeids- og velferdstjenester i stat og kommune. Gjennom partnerskap har stat og kommune et felles ansvar for driften av kontoret.

NAV Storfjord ivaretar kommunens oppgaver etter lov om sosiale tjenester i NAV. Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.

De sosiale tjenestene i NAV Storfjord er:

  • generell forebyggende virksomhet og informasjon til innbyggerne

  • opplysning, råd og veiledning

  • økonomisk stønad

  • midlertidig botilbud

  • individuell plan

  • kvalifiseringsprogram

Tjenestene er i stor grad behovsbaserte rettigheter, og det legges særlig vekt på ivaretakelse av barn og unges behov. Hjelp til selvhjelp er et grunnleggende prinsipp for tjenestene. Du finner mer informasjon om sosiale tjenester på nav.no.

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Hvis du har betalings­ eller gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgivning. Hensikten med rådgivningen er å bistå deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.