Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Tjenestebeskrivelser
Skjema

ballbinge5_300x173

Høring og varsel om planoppstart

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friskliv 2016 - 2019

Plan- og driftsstyret vedtok i sak 18/15 å legge forslag til planprogram for revidering av Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friskliv 2016 – 2019 ut til offentlig ettersyn iht. PBL § 11-12.

(2015-04-08) [Les mer...]
NVE

Høring av søknad med konsekvensutredning, offentlig møte i Skibotn 24.09.14

Rieppi vindkraftverk

Norges vassdrags- og energidirektoret (NVE) har mottatt konsesjonssøknad med konsekvensutredning for Rieppi vindkraftverk med nettilknytning i Storfjord kommune., Troms fylke. Tiltakshaver er Troms Kraft Produksjon AS. Offentlig møte om søknaden på LHL-Skibotn 24.09.14 kl.19:00

(2014-09-18) [Les mer...]
Storfjorden

Forlenget høringsfrist for forslag til ny interkommunal kystsoneplan

Etter henvendelser er høringsfristen for innspill til forslaget til ny kystsoneplan for Lyngenfjorden forlenget til 1.oktober - 14.

Forslaget finner du her:

http://www.storfjord.kommune.no/interkommunal-kystsoneplan-for-kaafjord-lyngen-og-storfjord-kommune.5530946-102429.html

 

(2014-08-26) [Les mer...]
information

Interkommunal kystsoneplan for Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14, legges interkommunal kystsoneplan for Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommune ut til offentlig ettersyn. Merknader til planforslaget kan rettes skriftlig til Storfjord kommune, Hatteng, 9046 Oteren eller post@storfjord.kommune.no, innen 1. september 2014.

(2014-07-07) [Les mer...]
Info logo

Folkemøter om kommuneplanens arealdel

Storfjord kommune inviterer til folkemøter om kommuneplanens arealdel. Det vil bli avholdt 4 møter på ulike steder i kommunen.

(2014-05-28) [Les mer...]
Offentlig ettersyn

Plan- og driftsetaten

Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan - Skibotn kai, nord

Reguleringsplan Skibotn kai legges ut til høring og offentlig ettersyn jfr. pbl § 12-10

(2014-04-30) [Les mer...]
Info logo

Innspill til kommuneplanens arealdel

Storjord kommune ønsker innspill til kommuneplanens arealdel. Innspill må være kommunen i hende senest 30. juni 2014.

(2014-04-11) [Les mer...]
Offentlig ettersyn

Plan- og driftsetaten

Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan - Slettnes Caravanpark

Plan- og driftsstyret har i sak 47/13 vedtatt høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan Slettnes Carvanpark, jf. pbl § 12-10.

(2013-12-12) [Les mer...]
Penger

For mer informasjon, les linkene med forskrift og søknadsskjema.

Storfjord kommune har tilskuddsmidler til drenering av jordbruksjord.

Søknadsfrist 1. desember

Kart, grøfteplan og miljøplan trinn 2 skal vedlegges søknaden.

(2013-11-04) [Les mer...]