ICDP (International Child Development Programme) bygger på at foreldrene er de viktigste omsorgsgiverne i barnets liv. Å komme inn så tidlig som mulig for å støtte foreldrene i sin omsorgsrolle, er derfor en viktig samfunnsoppgave. Ved å styrke samspillet mellom foreldre og barn kan man forebygge utvikling av vansker på et senere tidspunkt. Program for foreldreveiledning er helsebringende og forebyggende og skal være et tilbud til alle foreldre med barn i alderen 0-18 år.

Målet er i hovedsak:

  • forebygge psykososiale problemer balnt barn og unge gjennom å støtte og styrke foreldrene og andre omdorgsgivere i deres omsorgsrolle
  • fange opp de foreldrene som har større utfordringer enn andre
  • hjelpe og støtte foreldre i utvikling av samspill med barnet
  • bygge på bevisstgjøring av sin oppdragerrolle
  • foreldre tilbys å møtes i grupper der foreldre kan reflektere over egen praksis og utveksle erfaringer sammen med veiledere

Programmet gis gjennom BUF-etat (Barne-, ungdoms og familiedirektoratet.)