Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplan

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

En reguleringsplan utformes enten som områderegulering (som utarbeides av kommunen) eller som detaljregulering. Alle har rett til å fremme forslag om detaljregulering, men forslaget må være utarbeidet av fagkyndige. Detaljregulering er et arealplankart med bestemmelser som fastlegger bruk og vern i bestemte områder. Planen gir grunnlag for å avklare hvilke byggetiltak som kan gjennomføres i planområdet.

I Storfjord har vi mange eldre reguleringsplaner. Dette, sammen med utbredt bruk av dispenasasjoner og endringer i planene opp gjennom årene, har gitt en situasjon der man ofte ser at opprinnelig plan ikke gjenspeiler dagens situasjon for et planområde.

Vi deltar i et regionalt prosjekt for å digitalisere vårt planarkiv. Disse planene vil bli publisert gjennom våre åpne kartløsninger, slik at alle skal kunne finne  planstatus for sin eiendom. Dersom du har en dispenasjon eller fått innvilget en reguleringsendring som ikke fremkommer i databasen, ber vi deg kontakte oss om dette slik at vi kan rette dette.

Har du spørsmål om en reguleringsplan, eller lurer på om din eiendom er i et regulert område, ta kontakt med Plan- og driftsetaten eller direkte med kontaktperson under.

Kriterier/vilkår

  • Detaljregulering skal følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel. Den utarbeides eventuelt også etter krav i en vedtatt områderegulering
  • Forslagsstiller skal legge til rette for medvirkning fra de som vil bli berørt av planen, slik som barn og unge
  • Risiko- og sårbarhetsanalyse skal utarbeides for alle planer som gjelder utbygging 
  • For enkelte planer vil det være krav om konsekvensutredning. Det må i så fall utarbeides et eget planprogram som skal sendes på høring og fastsettes av kommunen før planforslaget utarbeides

Pris for tjenesten

Kommunen kan kreve gebyr for private planforslag.

Viser til kommunens gebyrreglement.

aaa

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må ta opp planspørsmålet i et møte med kommunen før du kan sette i gang planarbeidet. Som forslagsstiller skal du kunngjøre oppstart av planarbeidet i minst en avis som er alminnelig lest på stedet og gjennom elektroniske medier. Når planutkastet er utarbeidet i samsvar med kommunens krav, oversender du det til kommunen. Kommunen overtar saken når planforslaget er vedtatt sendt på høring.

Skjema

Saksbehandlingstid

Kommunen skal ta stilling til om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller avvises innen tolv uker etter at forslaget er mottatt.

Klagemulighet

Hvis planen blir avvist selv om den er i tråd med kommuneplanen, kan du kreve å få den lagt fram for kommunestyret.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Joakim Stensrud Nilsen
Tittel:Ingeniør
Telefon:77 21 28 29
Epost:joakim.nilsen@storfjord.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-02-02 07:45
Gyldig fra2017-02-06
Gyldig til2018-02-11