MØTEINNKALLING

MØTEINNKALLING

 

Utvalg:

Driftstyret

Møtested:

Kommunehuset Hatteng

Møtedato:

30.01.2006

Tid: 09.00

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 71 45 00.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

 

 

SAKSLISTE

 

Saksnr.

Arkivsaksnr.

 

 

 

Tittel

 

0002/06       06/00063                                                                                                         

REFERATSAKER DRIFTSTYRET 30.01.2006                                      

 

0003/06       06/00050                                                                                                         

SAMARBEIDSUTVALGET I NORD-TROMS - NY AVTALE           

 

0004/06       06/00065                                                                                                         

DELING AV HYTTETOMT PÅ 46/46 BEHANDLING ETTER JORDLOVEN OG SKOGLOVEN                                                                                               

 

0005/06       06/00030                                                                                                         

VALG AV NY NESTLEDER TIL DRIFTSTYRET                               

 

0006/06       06/00031                                                                                                         

MØTEPLAN 2006 - DRIFTSTYRET                                                        

 

0007/06       06/00075                                                                                                         

ENDRING AV FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØP I STORFJORD KOMMUNE FASTSETTELSE AV GEBYRSATS FOR VANNGEBYR LANDBRUKSBYGG     

 

0008/06       06/00064                                                                                                         

ANBUD OTEREN KLOAKKRENSEANLEGG. MASKINTEKNISKE INSTALLASJONER.    

 

0009/06       06/00071                                                                                                         

REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2006 - 2009 

 

0010/06       06/00073                                                                                                         

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2006                       

 

0011/06       06/00074                                                                                                         

KOMMUNALE TILSKUDD TIL VEDLEIKEHOLD AV PRIVATE VEGER.         

 

0012/06       04/01054                                                                                                         

EIENDOMMEN 49/7-SLETTNESBUKTA- FRADELING AV 7 NAUSTTOMTER 

 

0013/06       05/00876                                                                                                         

SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN 64/3 BOLIGTOMT: NINA KRISTIANSEN 

 

0014/06       06/00045                Unntatt offentlighet §5A                                               

SØKNAD OM DISPENSASJON- MOTORFERDSEL I UTMARK     

 

0015/06       06/00070                Unntatt offentlighet §5A                                               

KLAGE: AVSLAG PÅ SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG  

 

 

Oteren, 23.01.06

 

Odd Geir Fagerli (s)                                                                         Aud Nystad

Leder                                                                                                sekretær

 




REFERATSAKER DRIFTSTYRET 30.01.2006

 

 

Saksbehandler:

Aud Nystad

Arkiv:

 

 

Arkivsaksnr.:

06/00063

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0002/06     Driftstyret                                                                                30.01.2006

 

Vedlegg:

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Følgende saker ble referert:

1. Brev fra Ryeng Anlegg as av 09.01.06 vedr brøyteanbud Skibotn.

2. Brev fra Storfjord kommune av 19.01.06 til Ryeng Anlegg as

3. Kommunal deltaker i regional medvirkningsgruppe for tiltak mot lakseparasitten Gyrpdactylus Salarsi.

4. Brav fra DSB  av 06.01.05 om tilsyn med brannvernet i Storfjord 2006.

5. Brev fra fylkesmannen av 20.12.05 til Avfallsservice as. Luktplager Skibotn kompostanlegg – varsel om tvangsmulkt.

6. Dispensasjon vedkjøring i Skibotn Rasmus Engstad 01.01.06 – 04.05.08.

7. Dispensasjon vedkjøring i Skibotn Georg Overelv 01.01.06 – 04.05.08.

8. Dispensasjon vedkjøring i Skibotn Svein Harald Koht 01.01.06 – 04.05.08.

9. Dispensasjon vedkjøring i Skibotn Svein Wasara 01.01.06 – 04.05.08

10. Dispensasjon vedkjøring i Skibotn Alf Overelv 01.01.06 – 04.05.08.

11. Dispensasjon vedkjøring i Skibotn Alf Arne Øvergård 9020 Tromsdalen 15.01.06 – 04.05.06.

12. Dispensasjon funksjonshemmede Ole Amandus Henriksen til Galla Sargi isfiskesesongen 06.

13. Dispensasjon merking av snøscooterløyper Skibotn – Dalmunningen 29.12.05 – 31.12.05.

14. Dispensasjon § 3 punkt d Tom Inge Mathisen Transport av bygningsmateriell fra E-8 til hytta i Halsebakkan 01.01.06 – 04.05.06.

15. Dispensasjon UP i Troms glattkjøringskurs Helligskogvannet uke 6 og 7.

16. Dispensasjon merking av snøscooterløyper Skibotn – riksgrensen og Galgo til Breidalen 06.01.06 – 16.01.06.

17. Dispensasjon Øvergård´s Trafikkompetanse Glattkjøringskurs Helligskogvatnet uke 7 og 8.

18. Brev fra Strandbu camping av 03.01.06. Forlengelse av snøscooterløypa i Skibotn.

19. Svar til Strandbu camping om behovet for ny løype.

20. Dispensasjon Troms Turlag.  Transport gass og ved til hyttene.

 

VURDERING:

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

 


SAMARBEIDSUTVALGET I NORD-TROMS - NY AVTALE

 

Saksbehandler:

Viggo Johansen

Arkiv:

033 

 

Arkivsaksnr.:

06/00050

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0003/06     Driftstyret                                                                                30.01.2006

 

Vedlegg:

Forslag til avtale.

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Invitasjon fra Statskog Troms til å delta i samarbeidsutvalg.

 

Siden 1985 har en hatt et samarbeidsutvalg i Nord-Troms innen innlandfiske og småviltjakt. 

Deltakere i dette utvalget kom fra lokale jeger- og fiskerforeninger og en politisk valgt representant fra hver kommune. 

De behandlet saker som berørte småviltjakt og innlandsfiske, herunder regler, priser, kortsalgsordninger, skjøtselstiltak og bestemte jeger- og fiskeforeningenes geografiske og faglige arbeidsområde.

 

Statsskog foreslår nå en ny samarbeidsavtale for dette rådgivende organ.

Det nye utvalgets mandat vil bli utvidet med også friluftsliv, storviltjakt og laksefiske.  Samtidig utvides utvalgets sammensetning til også å omfatte fuglehundklubbene, elghundklubbene og turlagene.

Kommunene vil også bli friere i valg av representant til utvalget.  Kommunens deltaker i utvalget kan etter den nye avtalen være en politiker valgt av kommunestyret, eller en representant fra administrasjonen som arbeider innenfor fagområdet.

 

Av innholdet i avtalen kan en nevne at samarbeidsutvalget skal ha følgende sammensetning:

 

  • En representant fra hver av kommunene med vesentlig statsgrunn som omfattes av samarbeidsavtalen, oppnevnt m/vararepresentant av kommunestyret.  Evt. en representant fra administrasjonen med fagområde innenfor friluftsliv, vilt- og fiskeforvaltning.
  • En representant fra hver jeger- og fiskerforening i regionen som er tilsluttet avtalen.
  • En representant fra reindrifta i regionen, oppnevnt av fylkeslaget NRL i Troms.
  • En representant fra fuglehundklubbene i regionen.
  • En representant fra elghundklubbene i regionen.
  • En representant fra turlag/turistforeninger i regionen.

                          

Avtalen får en prøveperiode på 3 år.  Gjensidig oppsigelsestid er 1 år.

 

VURDERING:

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 




DELING AV HYTTETOMT PÅ 46/46

BEHANDLING ETTER JORDLOVEN OG SKOGLOVEN

 

Saksbehandler:

Viggo Johansen

Arkiv:

GNR 46/46

 

Arkivsaksnr.:

06/00065

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0004/06     Driftstyret                                                                                30.01.2006

 

Vedlegg: - kart

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

 

Søknad datert 05.08.05.

 

Eiendommen eies av Marit Nordeng, 9143 Skibotn.

Eiendommen besto av 5 teiger med til sammen 1318 dekar da.  Av dette var det ca. 1200 da produktiv skog.  Det er laget driftsplan for skogen.

 

Det søkes fradelt en hyttetomt på inntil 2 dekar på en av teigene som ligger like ved E6/E8 øst for Skibotnelva, ca 400 meter fra Statoilstasjonen.

 

VURDERING:

Tomta ligger i furuskog lav bonitet.  Området er gjennomhogd for noen år siden.  I dag står det en del furu hogstklasse IV på arealet.  Driftsmessig er arealet som søkes fradelt lettdrevet.

Ved naturlig formering forventes en ny generasjon furuskog på dette areal. 

Arealet kan dyrkes, men er tørkesvakt. 

Det ligger to hyttetomter på naboeiendommen.  Disse er fradelt i 1971 og 1974.

Over området går det trekkvei for elg.  Fradeling vil redusere mulighetene for skogsdrift på resten av skogen på denne teig.

Kommunens arealplan er under sluttføring og fradelinger av hyttetomter så nært sentrumsområdene bør kanskje vente til denne planen er vedtatt.

 

De siste årene er det fradelt større areal av denne eiendommen til hytteformål.

En teig på ca 50 da ble godkjent fradelt til hytteformål i 2004.  Det fradelte områdene var det minst produktive skogområdet på eiendommen og lå mellom E 6/8 og Skibotnelva i Abaja.  Gjennom denne teigen gikk det veier, flomløp og høyspentlinje som også gjorde skogproduksjon/drift vanskelig. 

Av disse grunner kunne landbruket anbefale fradeling og omdisponering av denne teigen.   

Det er også fradelt en annen teig på 16 da som ønskes benyttet til hytteformål.  Denne omdisponeringen er enda ikke godkjent. 

 

Etter lokal målestokk er dette er en stor eiendom som har jord- og skogressurser som burde kunne drives.  Selv om en familie i dag ikke kan leve av denne eiendommen alene, vil det med andre rammebetingelser kunne være et levedyktig familiebruk.

Dersom en fradeler flere tomter eller teiger av denne eiendommen vil disse mulighetene forringes.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

I medhold av jordlovens § 12 samt skoglovens § 50 avslås søknaden. Avslaget begrunnes med reduserte muligheter for jord- og skogbruksnæring på denne eiendommen i framtida.

 

 


 

VALG AV NY NESTLEDER TIL DRIFTSTYRET

 

 

Saksbehandler:

Aud Nystad

Arkiv:

080 

 

Arkivsaksnr.:

06/00030

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0005/06     Driftstyret                                                                                30.01.2006

 

 

Vedlegg:

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Bodil Aasmundstad er i k-sak 0069/05 gitt fritak fra sitt verv i styret for plan og drift ut valgperioden.

Torill Heggeblom er valgt inn som medlem i styret for plan og drift i stedet for Bodil Aasmundstad.

Styret velger selv nestleder.

 

Saken legges fram uten forslag til innstilling.

 

VURDERING:

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

 

 


MØTEPLAN 2006 - DRIFTSTYRET

 

 

Saksbehandler:

Aud Nystad

Arkiv:

080 

 

Arkivsaksnr.:

06/00031

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0006/06     Driftstyret                                                                                30.01.2006

 

Vedlegg:

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

 

Forslag til møteplan for Drift- og Utvikling 2006:

Mandag 27.02.06

Mandag 27.03.06

Mandag 24.04.06

Mandag 29.05.06

Mandag 26.06.06

Mandag 04.09.06

Mandag 02.10.06

Mandag 13.11.06

 

VURDERING:

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

 

 

 


ENDRING AV FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØP I STORFJORD KOMMUNE

FASTSETTELSE AV GEBYRSATS FOR VANNGEBYR LANDBRUKSBYGG

 

Saksbehandler:

Aud Nystad

Arkiv:

231 

 

Arkivsaksnr.:

06/00075

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0007/06     Driftstyret                                                                                30.01.2006

 

Vedlegg:

Kommunestyret sak 0062/05 av 26.10.05

Driftstyret sak 0108/05 av 18.10.05

Kommunestyret sak 0089/04 av 17.12.04

Driftstyret sak 0063/04 av 13.12.04

Kommunestyret sak 0088/01 av 19.12.01 (Forskrift)

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Vedtatt forskrift fra 19.12.01 omfatter ikke gebyr for landbruksbygg.

I forskiftene for vann og avløp (Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter LOV1974-05-31 nr.17)

gis det ikke adgang til fritak for vann og avløpsgebyrene. Dersom fritak/reduksjon skal gis, må det gis gjennom kommunale tilskuddsordninger. Storfjord kommune har pr. i dag ikke slik tilskuddsordning.

 

VURDERING:

 

Forslag til endring av vedtatt forskrift av 19.12.01:

 

§3 Definisjoner

 

Nytt punkt:

  • Abonnement

 

- Eier/fester av landbruksbygg som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning.
Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.

 

Nytt punkt:

  • Landbruksbygg

Bebyggelse godkjent og benyttet til landbruksbygg for dyrehold. Byggets areal beregnes etter hele bygget (alle rom) med unntak av blautgjødselkjeller.

 

 

§ 5 Engangsgebyr for tilknytning

 

Nytt punkt:

 

Engangsgebyret for tilknytning til kommunalt vannledningsnett skal også omfatte oppføring av nye landbruksbygg.

 

§ 6 Årsgebyr

 

Endring av punkt:

 

  • Abonnementsgebyr for næring

Betales av landbruksbygg, næringseiendommer, offentlige virksomheter og borettslag.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Endring av forskrift om vann- og avløpsgebyr:

Forslaget til endringer av forskrift om vann og avløpsgebyr legges ut til offentlig ettersyn og sendes berørte parter på høring.

 

 

Gebyrsats for landbruksbygg:

 

Etter bruksareal:

Abonnementsgebyr fastsettes til kr. 500,- eks.mva/pr.år

Vannavgift (forbruksgebyr) fastsettes til kr. 1,- + mva/m2 BRA

 

Dersom grunneier ønsker å montere vannmåler og betale etter faktisk målt forbruk godkjennes dette under forutsetning at vannmåleren er av godkjent merke og montert av godkjent rørlegger.

 

 

Etter målt forbruk:

Abonnementsgebyr inntil       500m3                        kr.   500,- eks. mva/år

            ”                      ”          500-1000m3               kr. 1000,- eks. mva/år

            ”                      ”          1000m3 og høyere      kr. 3000,- eks. mva/år

Vannavgift fastsettes til kr. 0,75 eks. mva/m3

 

 


 

ANBUD OTEREN KLOAKKRENSEANLEGG.

MASKINTEKNISKE INSTALLASJONER.

 

Saksbehandler:

Steinar Engstad

Arkiv:

M4 &41

 

Arkivsaksnr.:

06/00064

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0008/06     Driftstyret                                                                                30.01.2006

 

 

Vedlegg:

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

 

Storfjord kommune har innhentet tilbud på oppgradering og rehabilitering av maskintekniske installasjoner ved Oteren kloakkrenseanlegg. Arbeidene har vært kunngjort i DOFFIN.

Ved tilbudsfristens utløp var det kommet inn to tilbud:

Tilbyder nr.

Tilbyder

Tilbudssum i kr. ekskl. mva.

Leveringstid

1

JO Water

2.141.378,-

16 - 18 uker

2

Salsnes Filter

2.579.965,-

20 uker

 

Det er kun funnet ignorerbare avrundingsregnefeil i tilbudene. Tilbudene er gjennomgått av SWECO Grøner. Tilbyderne har langt på vei fulgt de spesifikasjoner som lå til grunn, og tilbudene er fullt sammenliknbare teknisk- økonomisk. Begge tilbyderne har angitt en del høyere rigg- og driftskostnader enn det som ble antatt i forprosjektet.

Anskaffelsen gjøres som kjøp etter forhandlinger. Tilbyderne ble informert om at forhandlingene startet umiddelbart etter tilbudsfristens utløp. Begge tilbyderne ble gitt en frist til 12. desember 2005 med å besvare enkelte tilleggsspørsmål samt ble de gitt mulighet til å endre / korrigere eller supplere sitt tilbud. Byggherren forbeholdt seg retten til å anse forhandlingene som avsluttet med respons på henvendelsen. Ingen av tilbyderne responderte innenfor den fastsatte frist. Byggherren anså da at tilbyder nr. 2 ikke ville ha mulighet til å nå opp i konkurransen. Byggherren valgte derfor å innkalle tilbyder nr. 1 til et videre forhandlingsmøte på renseanlegget 15. desember 2005. Intensjonen med forhandlingene var å omforene ytterligere de kontraktuelle, tekniske og økonomiske løsningene for entreprisen, herunder å se på noe enklere og noe billigere løsninger for enkelte av komponentene og prosessavsnittene uten at dette går ut over anleggets funksjonalitet, likeledes å avklare om rigg- og driftskostnadene kan reduseres. Intensjonen med dette har vært å komme ned i en kontraktssum på under kr. 2.000.000,- ekskl. mva. Det gjøres oppmerksom på at enkelte poster som ble medtatt innenfor andre fag i forprosjektet, nå er lagt i M1-entreprisen. Arbeidet med å komme frem til en omforent kontraktssum er ikke ferdigstilt. Dette arbeidet vil fortsatt ta noen dager og ha behov for ytterligere noen avklaringer.

JO Water, lokalisert i Sandefjord, er en del av Anox Kaldnes som er et verdensomspennende konsern som har bygd seg opp på blant annet den norskutviklede Kaldnesprosessen for biologisk rensing av avløpsvann. JO Water har en rekke erfaringer med rehabilitering og oppgradering av mekanisk-kjemisk anlegg og er blant annet for tiden engasjert ved Nesbyen renseanlegg der SWECO Grøner er konsulent.

 

VURDERING:

Det anbefales at det inngås kontrakt med JO Water for entreprise M1: Mekanisk utstyr ved Oteren renseanlegg. I de gjenstående avklaringer legges det vekt på å få til gode tekniske løsninger samt at den endelige kontraktssummen søkes ytterligere senket for å redusere / utlikne det avviket det er mellom forprosjektets kalkyle og kontraktssummen.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Det inngås kontrakt med JO Water for entreprise M1: Mekanisk utstyr ved Oteren renseanlegg. I de gjenstående avklaringer legges det vekt på å få til gode tekniske løsninger samt at den endelige kontraktssummen søkes ytterligere senket for å redusere / utlikne det avviket det er mellom forprosjektets kalkyle og kontraktssummen.

 

 


REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET

2006 - 2009

 

Saksbehandler:

Steinar Engstad

Arkiv:

143 Q8 

 

Arkivsaksnr.:

06/00071

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0009/06     Driftstyret                                                                                30.01.2006

/                 Driftstyret                                                                               

/                 Kommunestyret                                                                      

 

Vedlegg:

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Storfjord kommunestyre har i sak 69/04 vedtatt revisjon av kommunedelplan for trafikksikkerhet 2005-2008. Denne planen bør sendes på høring for innhenting av nye innspill med påfølgende politisk behandling.

Planen gjennomgås i driftstyret før det inviteres til planinnspill. Driftstyret kan legge føringer for den videre behandling av saken.

 

VURDERING:

Plandokumentet ajourføres. Det innhentes innspill til planrevisjonen fra berørte parter. Arbeidet med planrevisjonen ferdigstilles innen sommeren 2006.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Plandokumentet ajourføres. Det innhentes innspill til planrevisjonen fra berørte parter før saken tas opp til politisk behandling.

 

 

 


HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2006

 

 

Saksbehandler:

Steinar Engstad

Arkiv:

145 Q8 

 

Arkivsaksnr.:

06/00073

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0010/06     Driftstyret                                                                                30.01.2006

/                 Driftstyret                                                                               

/                 Kommunestyret                                                                      

 

 

Vedlegg:

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2005 ble vedtatt av kommunestyret i sak 69/04. Denne planen må revideres hvert år og skal bl.a. danne grunnlaget for søknader om trafikksikkerhetstilskott fra Troms Fylkes Trafikksikkerhetsutvalg. 

Driftstyret kan legge føringer for handlingsplanen før den sendes ut for innhenting av innspill.

 

VURDERING:

Handlingsplanen for 2005 ajourføres og sendes ut for innhenting av innspill sammen med kommunedelplan for trafikksikkerhet.

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Handlingsplanen for trafikksikkerhet 2005 ajourføres og sendes ut til berørte parter for innhenting av innspill sammen med kommunedelplan for trafikksikkerhet.

 

 

 


KOMMUNALE TILSKUDD TIL VEDLEIKEHOLD AV PRIVATE VEGER.

 

 

Saksbehandler:

Steinar Engstad

Arkiv:

223 Q15 

 

Arkivsaksnr.:

06/00074

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0011/06     Driftstyret                                                                                30.01.2006

/                 Kommunestyret                                                                      

 

 

Vedlegg:

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Driftstyret har i sak 116/05 fattet følgende vedtak i forbindelse med behandling av søknad fra Melen Vel om tilskudd til vedlikehold av Melenveien:

”Søknaden avslås på grunn av manglende budsjettdekning.

Dersom Storfjord kommune bevilger penger til tilskudd til private veger i 2006, kan Melen Vel fremme ny søknad om tilskudd.

Det utredes egen sak til driftstyret for videre oversendelse til kommunestyret, som går ut på en prinsipiell debatt om vedlikehold av private veger, spesielt i områder med flere husstander.”

 

VURDERING:

Storfjord kommunestyre har i sak 23/2000 behandlet sak vedr kommunal brøyting av private veger. I denne saken ble det fattet følgende vedtak:

 

”1. VURDERING AV OFFENTLIGE VEGER/PRIVATE VEGER

Storfjord kommune vil på prinsipielt grunnlag og av hensyn til likebehandling formelt oppta følgende veger på privat runn til kommunalt vedlikehold:

1.      Storsanda Skibotn i henhold til reguleringsplan

2.      Storsanda – Skibotn Turisthotell i henhold til reguleringsplan

3.      Rundveg på Storsanda forbi Kjell Lambela i henhold til reguleringsplan

4.      Veg Sandbakken boligfelt i henhold til reguleringsplan

 

 

Følgende veger vurderes som private veger og vedlikeholdes ikke av kommunen:

5.      Veg i Brenna boligfelt til Rolf  Bjørklund

6.      Veg til Melen

7.      Veg til bebyggelsen ved Galggo

8.      Boligfelt Åsen Vestre

9.      Oterlia boligfelt

10.  Tverrdalsbygda boligfelt

 

Fra og med brøytesesongen 2000/2001 avsluttes kommunens brøyting av følgende veger:

-veg i Brenna boligfelt til Rolf Bjørklund

-veg til Melen

-tilskudd til brøyting av veg til Galggo”

 

Kommunestyrets vedtak innebærer at kommunen ikke skal vedlikeholde en del navngitte private veger. I forarbeidene til kommunestyrets vedtak er det nevnt at kommunestyret bør vurdere å innføre ordning med tilskott til private veger fra og med 2001. Kommunen har hittil ikke opprettet slik tilskuddsordning.

 

Dersom kommunen oppretter tilskuddsordning til private veger må det utarbeides regler for hvordan ordningen skal handteres.

 

Saken blir først aktuell om/når kommunestyret har opprettet post med midler til dette formålet.

 

Saken fremmes til driftstyret uten innstilling.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

 

 

 


EIENDOMMEN 49/7-SLETTNESBUKTA- FRADELING AV 7 NAUSTTOMTER

 

 

Saksbehandler:

Aud Nystad

Arkiv:

L33 

 

Arkivsaksnr.:

04/01054

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0065/05     Driftstyret                                                                                30.06.2005

0012/06     Driftstyret                                                                                30.01.2006

 

 

Vedlegg:

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Grunneier: Sameiet 49/7 v/Karin Dreyer Karlsen, 9380 Gryllefjord

Tomtekjøper: Ikke oppgitt i søknaden.

Beliggenhet/kart ref: Horsnes, øk.kart FH264-5-4

Journalnr.: 50/04

 

Det søkes om fradeling av 7 nausttomter hver på à ca. 85 m2

Tomtene ligger innenfor LNF-område hvor det kreves dispensasjon fra arealplan for å kunne fradele og bygge. Tiltaket ligger i 100-metersbeltet fra sjø, og det søkes om dispensasjon.

 

Dispensasjon: Søknaden må behandles som dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen. Begrunnelse er vedlagt i brev av 07.11.04 slik:

-Omsøkte areal skal benyttes til naust og lagringssted for båter i tilknytning til fritidsaktivitetene rundt Slettnes Sjøbuer og campingplassene på Slettnes.

Dispensasjon: Søknaden må behandles som dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen.

 

Avkjørsel: Eksisterende avkjørsel fra kommunal veg Horsnesvegen skal benyttes.

 

Søknaden har vært tilsendt berørte parter, og følgende merknader er kommet inn:

 

-Samisk kulturminneråd, brev av 11.02.05. Ingen merknader.

-Troms fylkeskommune, kulturetaten, brev av 04.03.05. Merknad: 7 nausttomter er et tiltak  som bør omfattes at ev reguleringsplikten. Det må stilles krav til at naustene bygges etter tradisjonelle prinsipper for naust ihht volum, form, materialbruk, farge, plassering osv. Tiltakshavers meldeplikt må framgå av godkjenningsvedtaket.

-Storfjord landbrukskontor, À jour del.sak 05/05. Fradeling av 7 nausttomter hver på inntil 85 m2         godkjennes som omsøkt, men nødvendige tillatelser fra andre myndigheter må foreligge innen tiltaket iverksettes. Vedtaket er godkjent ihht jordloven.

-Naboprotest fra Vilfrid Langvassli og Leikny Berge av 13.12.04 og 17.01.05. Protesten går ut på tidligere inngått avtale om bestemmelser om forkjøpsrett, felles havnerett og tvil om tidligere grenseoppgang.

-Nord-Troms skifterett, brev av 01.03.05 og 03.05.05. Vurdering: Saken er rettskraftlig og kan således ikke behandles på ny, med mindre det kreves gjenopptakelse av jordskiftesaken.

 

 

 

VURDERING:

Innkomne merknader viser at en av fagetatene har innvendinger mot søknadens omfang på 7 nausttomter.

Merknaden tas ikke til følge da driftssjefen kan ikke se at søknaden fører til ulempe for gjennomføring av kommuneplanen. Det anses heller ikke at delingssøknaden fører til miljømessig ulemper, eller er til hinder for friluftslivet i området, under forutsetning at det ikke settes opp gjerder eller annen sperring som hindrer allemennhetens ferdsel langs sjø/fjære.


Naboprotest fra Berge og Langvassli:

Protesten tas ikke til følge da det foreligger en rettskraftlig jordskiftedom på eiendommen/området.

 

Eksisterende avkjørsel  fra kommunal veg/Horsnesvegen kan benyttes.

 

Risiko og sårbarhetsvurdering:

Omsøkte areal ligger i et område som anses utenfor fare for flom/overflatevann, utglidning og skredfare. Området ligger ikke værutsatt til eller er spesielt nedbørsutsatt.

Det er ikke menneskeskapte forhold med risikofylt, kjemikalie/eksplosiv industri i nærområdet.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Søknad om fradeling av 7 nausttomt hver på inntil 85 m2 godkjennes i henhold til søknaden og under følgende forutsetninger:

-Det gis tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra kommunal veg/Horsnesvegen.

-Det skal ikke settes opp gjerder eller lignende som hindrer allmennhetens frie ferdsel langs sjø/fjære.

-Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding gis til Riksantikvaren eller Troms fylkeskommune omgående, jfr. Lov om kulturminner §8.2.

-Planlagte naust/båthus skal tilpasses tradisjonelle prinsipper/byggeskikk for naust ihht volum, form, materialbruk, farge, takvinkel og byggets plassering i terrenget. Byggene skal plasseres slik på tomtene at det er god klaring i forhold til høyeste vannstand.

-Krav om oppmålingsgebyr sendes hjemmelshaver, og må være innbetalt før kartforretningen og oppmålingen finner sted.

-Skjøter mellom kjøper og selger skal tinglyses straks målebrevet er tinglyst.

-Denne fradelingstillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato.

 

Dette vedtaket er fattet i medhold av plan og bygningslovens pgf. 7 som en varig dispensasjon fra vedtatt kommuneplan.

Vedtaket kan påklages av sakens parter innen 3 uker etter mottak av dette brev. Eventuelle klager sendes Driftsstyret.

 

BEHANDLING I Driftstyret DEN 30.06.2005:

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

 

 

VEDTAK:

 

Søknad om fradeling av 7 nausttomt hver på inntil 85 m2 godkjennes i henhold til søknaden og under følgende forutsetninger:

-Det gis tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra kommunal veg/Horsnesvegen.

-Det skal ikke settes opp gjerder eller lignende som hindrer allmennhetens frie ferdsel langs sjø/fjære.

-Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding gis til Riksantikvaren eller Troms fylkeskommune omgående, jfr. Lov om kulturminner §8.2.

-Planlagte naust/båthus skal tilpasses tradisjonelle prinsipper/byggeskikk for naust ihht volum, form, materialbruk, farge, takvinkel og byggets plassering i terrenget. Byggene skal plasseres slik på tomtene at det er god klaring i forhold til høyeste vannstand.

-Krav om oppmålingsgebyr sendes hjemmelshaver, og må være innbetalt før kartforretningen og oppmålingen finner sted.

-Skjøter mellom kjøper og selger skal tinglyses straks målebrevet er tinglyst.

-Denne fradelingstillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato.

 

Dette vedtaket er fattet i medhold av plan og bygningslovens pgf. 7 som en varig dispensasjon fra vedtatt kommuneplan.

Vedtaket kan påklages av sakens parter innen 3 uker etter mottak av dette brev. Eventuelle klager sendes Driftsstyret.

 

 

NY BEHANDLING ETTER KLAGE FRA GRUNNEIERNE AV 49/9:

 

Grunneierne av 49/9 Leikny Berge og Vilfrid Langvassli har i brev av 28.07.05 påklaget vedtaket.

 

Klagerne ønsker vedtaket opphevet med følgende begrunnelse:

-          Klagen er begrunnet i at 49/7 har fradelt areal på nordsiden av parsellen som tilhører 49/9 ihht jordskiftesak 17/2001.

-          Privat avtale mellom 2 parter er tilsidesatt.

-          Reguleringsplan mangler og lovverk er ikke fulgt.

 

Grunneierne av 49/7 har i brev av 04.09.05 akseptert jordskifterettens eiendomsgrenser på nordsiden av parsellen, og at Driftstyrets vedtak bør korrigeres i tråd med grensene.

 

 

NY VURDERING:

På det kartet som fulgte søknaden og som ble benyttet som grunnlag i vedtaket har grunneierne av 49/7 inntegnet eiendommen helt til grense mot nord og 49/1.

 

På kartet er dermed tomt nr. 7 og deler av tomt nr. 6 ikke inntegnet slik eiendomsgrensene er ihht jordskiftesakens grenseoppgang i 2001.

 

Vurdering av nausttomtene 6 og 7:

Tomt nr.7:  I nordenden av parsellen mot nabogrense 49/1 tilhører eiendommen 49/9 og kan dermed ikke fradeles.

Tomt nr.6: Omsøkte areal på inntil 85 m2 reduseres. Tomten skal tilpasses eksisterende tomtegrense og grensemerkene nr. 12 og 8 på tomtekartet.

 

Private avtaler:

Slike avtaler mellom 2 eller flere grunneiere anses som privat anliggende. Det forutsettes at inngåtte private avtaler holdes mellom de berørte partene.

 

Krav til reguleringsplan og tiltak i 100- meters beltet fra sjø:

Driftstyret har i forrige vedtak ikke krevd reguleringsplan for tiltaket.

Tiltaket gjelder oppføring av naust som naturlig knyttes og legges til sjø/fjære. Det gis derfor dispensasjon fra 100- meters beltet fra sjø.

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Klagen fra Berge/Langvassli tas delvis til følge.

 

Antallet nausttomter reduseres fra 7 til 6.

Tomt nr. 7 utgår i sin helhet.

Omsøkte areal på tomt nr. 6 reduseres fra inntil 85 m2 til inntil 45 m2 og skal ved oppmåling tilpasses eksisterende tomtegrense og grensemerkene nr. 12 og 8 på tomtekartet og ihht til jordskifterettens grensekart i sak 17/2001.

 

-Det gis tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra kommunal veg/Horsnesvegen.

-Det skal ikke settes opp gjerder eller lignende som hindrer allmennhetens frie ferdsel langs sjø/fjære.

-Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding gis til Riksantikvaren eller Troms fylkeskommune omgående, jfr. Lov om kulturminner §8.2.

-Planlagte naust/båthus skal tilpasses tradisjonelle prinsipper/byggeskikk for naust ihht volum, form, materialbruk, farge, takvinkel og byggets plassering i terrenget. Byggene skal plasseres slik på tomtene at det er god klaring i forhold til høyeste vannstand.

-Krav om oppmålingsgebyr sendes hjemmelshaver, og må være innbetalt før kartforretningen og oppmålingen finner sted.

-Skjøter mellom kjøper og selger skal tinglyses straks målebrevet er tinglyst.

-Denne fradelingstillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato.

 

Dette vedtaket er fattet i medhold av plan og bygningslovens pgf. 7 som en varig dispensasjon fra vedtatt kommuneplan og fra tiltak i 100-meters beltet fra sjø.

 

 

 

 


SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN 64/3

BOLIGTOMT: NINA KRISTIANSEN

 

Saksbehandler:

Aud Nystad

Arkiv:

 

 

Arkivsaksnr.:

05/00876

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0013/06     Driftstyret                                                                                30.01.2006

 

Vedlegg:

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

 

Grunneier: Randi Nyheim, 9046 Oteren

Tomtekjøper: Nina Kristiansen, 9046 Oteren

Beliggenhet/kart ref: Kvalhodet, øk.kartref. FH262-5-4

Journalnr.: 24/05

 

Det søkes om fradeling av boligtomt på inntil 2000m2.

Arealet som søkes fradelt har i kommuneplan for Storfjord kommune betegnelsen ”byggeområde”. I byggeområdene kan fradeling og bygging ikke finne sted før området inngår i en reguleringsplan.

 

Dispensasjon: Søknaden må behandles som dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen.

Som særlig grunner oppgitt at tomten skal benyttes til boligformål.

 

Avkjørsel:

Det søkes om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel.

 

Søknaden har vært tilsendt berørte parter, og følgende merknader er kommet inn:

 

-Samisk kulturminneråd, brev av 11.11.05. Merknad: På NØ siden av parsellen er det registrert et større kulturminnefelt, ID 03899. Kulturminnefeltet består av 2 tufter fra nyere tid, 3 automatisk fredet samiske kulturminner (gammetufter) og en mødding som må regnes som automatisk fredet.

Videre er ID03898 automatisk fredet gammetuft vist på vedlagte kart. Ihht lov om kulturminner er det ikke tillatt å skade, ødelegge, grave ut osv. eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette skjer.

Sametinget aksepterer imidlertid plassering av tomta i forhold til kulturminnene.

Det bes om at avløp til septiktank legges inne på tomta, og at atkomstvei, vann og strøm føres fra RV 868 og ned til tomta. Det påminnes om tiltakshavers meldeplikt i forhold til Lov om kulturminner.

 

-Troms fylkeskommune, kulturetaten, brev av 16.12.05. Tiltakshavers meldeplikt må framgå av godkjenningsvedtaket.

-Statens vegvesen Troms, brev av 18.10.05. Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra RV 868, hp 1km 15,790 til 64/3 godkjennes på de vilkår som Statens vegvesen beskriver i ovennevnte brev.

-Storfjord landbrukskontor, À jour del.sak 16/05. Fradeling av inntil 2500 m2 til boligformål         godkjennes som omsøkt. Vedtaket er godkjent ihht jordlovens § 12.

 

VURDERING:

 

Innkomne merknader viser at ingen av fagetatene har innvendinger mot søknaden. Men det forutsettes at det stilles spesielle krav til tiltakshaveren.

Driftssjefen kan ikke se at søknaden fører til ulempe for gjennomføring av kommuneplanen. Det anses heller ikke at delingssøknaden fører til miljømessig ulemper, eller er til hinder for friluftslivet i området.

 

Arealet som søkes fradelt har i kommuneplan for Storfjord kommune betegnelsen ”byggeområde”. I byggeområdene kan fradeling og bygging ikke finne sted før området inngår i en reguleringsplan.

Formålet med tiltaket er boligbygging.
Da dette gjelder en etablering i et område hvor det er fraflytting, bør det gis dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen.

 

 

Det er ikke søkt om utslippstillatelse.

 

Risiko og sårbarhetsvurdering:

Omsøkte areal ligger i et område som anses utenfor fare for flom/overflatevann, utglidning og skredfare. Området ligger ikke værutsatt til eller er spesielt nedbørsutsatt.

Det er ikke menneskeskapte forhold med risikofylt, kjemikalie/eksplosiv industri i nærområdet.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Søknad om fradeling av boligtomt på inntil 2000m2 godkjennes i henhold til søknaden og under følgende forutsetninger:

-Eksisterende avkjørsel fra 64/3 skal benyttes. Vilkårene er fastsatt av Statens vegvesen.

-Septiktank skal legges inne på tomta. Tiltakshaver må søke om særskilt utslippstillatelse for planlagte tiltak. Atkomstvei, vann og strøm føres fra RV 868 og ned til tomta.

-Utslippstillatelse for kloakk må godkjennes før byggetillatelse gis.

-Planlagt nybygg må tilpasses eksisterende bebyggelse på stedet med hensyn til materialbruk, takvinkel, fargesetting. Det skal tas særlig hensyn til byggets plassering på tomta, slik at det ikke kommer i berøring med kulturminnene.

-Krav om oppmålingsgebyr sendes tomtekjøper, og må være innbetalt før kartforretningen og oppmålingen finner sted.

-Skjøte med tinglyst vegrett mellom kjøper og selger skal tinglyses straks målebrevet er tinglyst.

-Denne fradelingstillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato.

-Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding gis til Riksantikvaren eller Troms fylkeskommune omgående, jfr. Lov om kulturminner §8.2.

-Tiltakshaver forplikter seg under byggeprosessen og under arbeid i marken å vise særlig hensyn til kulturminnene i området.

 

Dette vedtaket er fattet i medhold av plan og bygningslovens pgf. 7 som en varig dispensasjon fra vedtatt kommuneplan.

Vedtaket kan påklages av sakens parter innen 3 uker etter mottak av dette brev. Eventuelle klager sendes Driftsstyret.

 

 


SØKNAD OM DISPENSASJON- MOTORFERDSEL I UTMARK

– unntatt off.het § 5.a.

 

Saksbehandler:

Viggo Johansen

Arkiv:

K01 

 

Arkivsaksnr.:

 

Gradering:

Unntatt offentlighet §5A

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0014/06     Driftstyret                                                                                30.01.2006

 

KLAGE: AVSLAG PÅ SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG

– unntatt off.het § 5.a.

 

Saksbehandler:

Viggo Johansen

Arkiv:

K01 

 

Arkivsaksnr.:

 

Gradering:

Unntatt offentlighet §5A

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0015/06     Driftstyret                                                                                30.01.2006