Lovhjemmel

FOR 2004-06-04 nr 847: Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 6, Skibotnutløpet naturreservat, Storfjord kommune, Troms. Fastsatt ved kgl.res. 4. juni 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 14 des 2007 nr. 1528, 8 mai 2008 nr. 456.

Hva innebærer vernet?

For reservatet gjelder følgende bestemmelser: 1. All vegetasjon i vann og på land, herunder døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 2. Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Bruk av skytevåpen er forbudt. Nye dyrearter må ikke innføres. Hunder skal holdes i bånd. 3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av nye bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, etablering av oppdrettsanlegg, opplag av båter, hensetting av campingvogner brakker o.l., fremføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, drenering og annen form for tørrlegging, bygging av veger, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende. 4. Telting er forbudt. 5. Motorferdsel på land er forbudt. Start og landing med luftfartøy er forbudt. Bestemmelsene over er ikke til hinder for: 1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. 2. Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer og nødvendig motorferdsel i denne forbindelse etter at forvaltnings myndigheten er varslet. 3. Reindriftsnæringens bruk av området til flytting, opphold og beite for rein og motorferdsel i forbindelse med reindriftsutøvelse på frossen, snødekt mark. 4. Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og nødvendig ferdsel i forbindelse med dette arbeidet. 5. Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven. 6. Utøvelse av fiske, herunder oppankring, i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven. 7. Beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i denne forbindelse. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av området, med unntak for reinbeite. 8. Uttak av trevirke til brensel, staur o.l. til bruk på stedet. 9. Sanking av bær og matsopp. 10. Jakt og fangst i samsvar med viltlovens bestemmelser og etter reindriftsrettens regler. 11. Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. 12. Sanking av kråkeboller.