Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Tjenester A-Å
A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

A
Abortsøknad - før tolvte svangerskapsuke
Adopsjon
Adressetildeling
Allemannsretten
Arealoverføring
Askespredning
Automatisk fredete kulturminner - tillatelse til inngrep
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avlastning
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i jordbruket

B
Barnehageplass
Barselgrupper
Besøkshjem/Å være besøkshjem
Bolig - bygging av ny
Boligtilskudd til etablering
Boligtilskudd til utbedring/tilpasning
Bostøtte
Bruksendring
Bygdeutviklingsmidler
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak (mindre) på bebygd eiendom
Bygging og graving i forurenset grunn

D
Dagmamma - godkjenning
Dagtilbud - aktivitetstilbud
Delingsforretning
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseiendom

E
Erstatning for husdyr drept eller skadet av rovvilt
Etablererprøven for serveringsvirksomhet

F
Familievernkontor
Farlig avfall
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingstillatelse
Forhåndskonferanse
Forliksråd
Forskuddsskatt - betaling og innkreving
Fosterhjem/Å være fosterhjem
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Fri rettshjelp
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - godkjenning/melding
Fyrverkeri - handel og oppbevaring

G
Gravferd
Gravplass
Grensejustering
Grunnlån
Grunnskoleopplæring for voksne

H
Helsestasjon for ungdom
Hjelpetiltak fra barneverntjenesten
Hjemmehjelp
Hjemmeundervisning

I
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Innbyggerinitiativ
Innsynsrett i offentlige dokumenter

J
Jegerprøven

K
Karakterer - klageadgang
Klage til Sivilombudsmannen
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal bolig
Kommunal planlegging - medvirkning
Konfliktråd
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Krisesenter
Kulturskole - opptak
Kulturskole - opptak
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Kystkultur - tilskudd

L
Landbrukseiendom - deling
Landbruksvei - bygging
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legevakt

M
Matombringing
Matrikkel - retting
Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen
Melding til barnevernstjenesten
Midlertidig botilbud
Motorferdsel i utmark og vassdrag

N
Nabovarsel
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

O
Omsorgslønn
Oppmålingsforretning

P
Permisjon fra grunnskoleopplæring
Produksjonstilskudd i jordbruket

R
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd

S
Skjøtsel
Skogfond
Skolefritidsordning (SFO)
Skolestart
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Startlån bolig
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - avlastningsopphold
Sykehjem - korttidsopphold

T
Tilskudd til drenering - søknad
Tilskudd til tiltak i beiteområder

U
Utslippstillatelse

V
Vald - godkjenning

Ø
Økonomisk rådgivning