Storfjord plan- og driftsstyre (SPD) har i sak 37/17 vedtatt at reguleringsplanforslag med tilhørende dokumenter for Oldersletta boligfelt, planID 19392017001 skal legges til 1.gangs høring og offentlig ettersyn.

Varsel sendes alle berørte parter, sektormyndigheter, og lokale organisasjoner som kan være berørt. Plandokumentene kan lastes ned fra lenkene under eller sees i resepsjonen på Storfjord Rådhus i høringsperioden.

Plandokumentene er:

Reguleringsplanen er utarbeidet av Storfjord kommune i samarbeid med Høgtuns Plankontor AS. Planen utarbeides som detaljreguleringsplan med hovedformål om å tilrettelegge for utvidelse av eksisterende boligområde på Oldersletta tilstøtende Storfjord Rådhus på kommunal eiendom 52/3. I planen innlemmes områder avsatt til kommunal tjenesteyting/botilbud tilpasset forskjellige brukergrupper, i tillegg til en mindre utvidelse av Hatteng Camping. Nord i planområdet foreslås fortetting av boligtomter på et privat eid område, dette gjøres i samråd med hjemmelshavere.

Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel vedtatt i 2016, med mindre justeringer av formålsgrenser og foreslått hensynssone mot Kitdalselva.

Frist for tilbakemelding på 1.gangs høring for reguleringsplan Oldersletta Boligfelt 19392017001 settes til 13.09.17. Merknader til planforslaget sendes til Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 OTEREN, eller per e-post til post@storfjord.kommune.no. Forsendelsen merkes 2017/37.