Storfjord plan- og driftsstyre (SPD) har i sak 29/17 1.gangs-behandlet reguleringsplan for EISCAT 3D Skibotn. Planen har PlanID 19392016002. SPD vedtok at planen med tilhørende dokumenter skal legges ut til høring og offentlig ettersyn.

Berørte parter, samt organisasjoner og sektormyndigheter som kan være berørt av tiltaket er tilskrevet i eget brev. Plandokumentene kan lastes ned fra på lenken under, eller sees i resepsjonen på Storfjord Rådhus. Dokumentene er:

- Reguleringsplankart
- Planbeskrivelse
- Reguleringsbestemmelser
- ROS
- Reindriftsutredning

Reguleringsplanen er utarbeidet av Rambøll AS på vegne av Universitetet i Tromsø. Planen er utarbeidet som detaljregulering, og har som formål å tilrettelegge for etablering av EISCAT 3D anlegget. EISCAT 3D Skibotn vil bestå at antennemoduler for sending og mottak av signaler for forskning på nordlys og radiokommunikasjon. Se planbeskrivelse for utfyllende informasjon.

Planforslaget er i henhold til kommuneplanens arealdel vedtatt i 2016. Planområdet ligger i sin helhet på matrikkelenhet 1939/45/2 i Skibotndalen nær avfallshåndteringsanlegget til Origo Skibotn. Planforslaget har vært til diskusjon i regionalt planforum.

Frist for tilbakemelding på 1.gangs høring for reguleringsplan EISCAT 3D Skibotn settes til 11.09.17. Merknader til planforslaget sendes til Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 OTEREN, eller per epost til post@storfjord.kommune.no. Forsendelsen merkes: 2016/700.