På vegne av Storfjord kommune har Høgtuns Plankotor AS utarbeidet forslag til endring av reguleringsplan for Skibotn Senter. Reguleringsendringen er utarbeidet som en ny områdereguleringsplan som erstatter deler av eksisterende reguleringsplan. 

Bakgrunn for planarbeidet er politisk vedtak i kommunestyresak 40/17 om etablering av omsorgsboliger på Skibotn. Lokasjonen er politisk bestemt til å være på kommunalt festeareal 45/284 ved Furuslottet barnehage i henhold til vedtaket. Arealet er i reguleringsplan for Skibotn Senter regulert til formålene Lek, Vegareal, og Parkering. For å etablere offentlig tjenesteyting i form av omsorgsboliger på området er det dermed behov for en omregulering.

Planen er beskrevet i vedlegg 1: Planbeskrivelse.
Planoppstart ble varlet 09.11.17

Innkomne merknader til varsel om oppstart er beskrevet i planbeskrivelsen.

Frist for tilbakemelding på 1.gangs høring for reguleringsendringen settes til 16.05.18 Merknader til planforslaget sendes til Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 OTEREN, eller per e-post til post@storfjord.kommune.no.'

Dokumenter for nedlasting:

Planbeskrivelse
Planbestemmelser
Plankart