Det er fremmet et privat forslag om detaljregulering av Nàllovuohppi reiselivsområde i Skibotn – Storfjord kommune. Planforslaget legger til rette for campingplass for inntil 150 campingvogner med spikertelt, 8 utleiehytter, servicebygg, kafé/kiosk/utsalg, galleri, sanitærbygg og mindre bygninger for opplevelsesturisme, utsiktspost, lavvuer og friluftsanlegg (lekeplass, akebakke, grillplasser, bålplass). Eksisterende fritidsbolig i planområdet reguleres inn samt 7 nye hyttetomter. I tillegg er det regulert inn trafikkareal, parkeringsplasser, friområder, sikringssoner i forbindelse med kraftlinjer og vern av kulturminner.

 

Planforslag til Reguleringsplan for Nàllovuohppi Reiselivsområde (PlanID 19392015001) har vært ute til offentlig høring og ettersyn i henhold til Storfjord Plan- og driftsstyrets (SPD) vedtak 24/19. I høringsperioden kom det inn 8 merknader totalt. Alle merknadene er i sin helhet gjengitt i vedlegg 1 “Merknadsbehandling”.

Høringsuttalelser i forbindelse med oppstartsvarselet, og 1. gangs høring er alle innarbeidet i endelige planforslag. Storfjord Plan- og driftsstyre har i sak 65/19 vedtatt at forslag til reguleringsplan Nàllovuohppi reiselivsområde legges ut til 2.gangs høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

 

Plandokumentene er vedlagt denne forsendelsen. De samme dokumentene kan lastes ned fra kommunens nettside www.storfjord.kommune.no.

 

Merknader til planen sendes til Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 OTEREN, eller epost til post@storfjord.kommune.no. Frist for tilbakemelding settes til 02.12.2019.

Vedlegg:


Planbeskrivelse Nàllovuohppi reiselivsområde revidert 3.oktober 2019

Reguleringsbestemmelser revidert 3.oktober 2019

Nàllovuohppi plankart revidert 3. oktober 2019

Merknadsbehandling - reguleringsplan Nàllovuohppi

Sørutskrift Reguleringsplan for Nàllovuohppi reiselivsområde, merknadsbehandling etter 1. gangs høring