Offentlig ettersyn planprogram

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning. Kommunestyret fastsetter planprogrammet. Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i perioden 25.02.-08.04. 2019 i resepsjonen på Rådhuset og på kommunens nettside.

Varsel om planoppstart – utarbeiding av sentrumsplan Hatteng

Storfjord kommune ønsker å utarbeide områderegulering for Hatteng sentrum. Planarbeid skal basere seg på kommunal planstrategi og gjennom arbeidsmøter og bestilling fra Storfjord Plan- og Driftsstyret (SPD). Formålet med områdereguleringen er å planlegge for utvikling av nærområdet Hatteng med fokus på sammenhengende infrastruktur for myke trafikanter, men også å bedre trafikksituasjonen for øvrig. Det skal planlegges for et attraktivt sentrum med tilrettelegging for barn og unge, samt næringsliv og bomiljø.

Merknader og innspill merkes med referanse 2016/35 og sendes til e-post eller vanlig post innen høringsfristens utløp til: post@storfjord.kommune.no

Eller til

Storfjord kommune

Oldersletta 1

9046 OTEREN

Saksfremlegg Hatteng sentrumsplan.pdf

Planprogram Hatteng sentrumsplan_20022019 (003).pdf

REFERAT Planoppstart Hatteng Sentrumsplan 19392018004-kommentar NMA.pdf