Formål:
Elever i grunnskolen i Storfjord skal ha et godt og trygt skolemiljø. Skoleeier har ansvar for å ta tak i mobbesituasjoner og beredskapsteamet er en del av kommunen sin organisering av ressurser. Teamet skal bistå skole, foreldre og elever.

Prosedyrebeskrivelse er sendt ut på høring til alle brukerorganer på skolene med tilbakemeldingfrist 20.10.15.
Etter at prosedyrene er klare, vil det legges ut informasjon som skal nå ut til alle som kan melde saker til teamet.

Teamet er tverrfaglig sammensatt av PPT, repr. fra skoleeier, helse og barnevern.