Storfjord plan- og driftsstyret har i sak 15/19 vedtatt at reguleringsplanforslag for Elvevoll Settefisk skal legges ut til 1.gangs høring og offentlig ettersyn. Dette gjøres i henhold til Plan og bygningsloven §12-10.

Elvevoll Settefisk har behov for å utvide produksjonskapasiteten og fremmer derfor forslag om detaljregulering av nødvendig område. Det planlegges nybygg på oversiden av eksisterende bygningsmasse, og planforslaget er utformet med dette i tankene.

Planforslaget legger retningslinjer for utforming av avkjøring fra fylkesveien, atkomstvei med tilgjengelighet for allmennheten til friluftsområder utenfor planområdet, samt bestemmelser for bygninger og utforming av området rundt.

Det er ikke kommet inn høringsuttalelser som går mot planene i forbindelse med oppstartsvarselet, og alle mottatte merknader er innarbeidet i det endelige planforslaget.

Varsel sendes alle berørte parter, sektormyndigheter, og lokale organisasjoner som kan være berørt. Plandokumentene kan lastes ned fra lenkene under eller sees i resepsjonen på Storfjord Rådhus i høringsperioden.

Frist for tilbakemelding på 1.gangs høring for reguleringsplan Elvevoll Settefisk  settes til 01.04.2019. Merknader til planforslaget sendes til Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 OTEREN, eller per e-post til post@storfjord.kommune.no. Forsendelsen merkes 2018/35.

Plandokumentene er:

Reguleringsplan Elvevoll settefisk, 1. gangshøring og offentlig ettersyn

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Plankart

Geoteknisk rapport

vedlegg geoteknisk rapport

Særutskrift reguleringsplan Elvevoll settefisk, 1. gangs behandling- offentlig ettersyn