Storfjord kommune hadde egen forskrift om båndtvang for hund som var vedtatt i Storfjord kommunestyre den 7 september 1998 med hjemmel i bufelovens § 3 andre ledd. Forskriften var stadfestet og fastsatt av Landbruksdepartementet den 23 oktober 1998, med hjemmel i reindriftsloven § 29 tredje ledd. Da hundeloven ble innført i 2004 førte det til at reindriftsloven og bufeloven ble endret. Daværende lokal forskrift gikk dermed ut 31 desember 2004. Og etter den tid ville kommunen måtte vedta ny lokal forskrift forankret i hundeloven.

Hundeloven har fastsatt en generell båndtvang som gjelder mellom 1 april og 20 august for å ivareta bufe, rein, fjærfe, hest og vilt, herunder viltets egg, reir og bo. Det er også strenge krav til hundeeier for å sikre at hunden ikke er til sjenanse eller volder skade på mennesker og dyr jf. Kapittel 2 «sikring av hunder» §4 - § 9. Sikring av hund i områder hvor rein beiter har også en egen paragraf i loven, § 7.

Formannskapet fant at det vil være formålstjenlig for Storfjord å ha en egen lokal forskrift om båndtvang for hunder, og vedtok i møte den 7 novmber 2018 i sak 53/18 at dette arbeidet skulle igangsettes. Næringsavdelingen ved jord-, skog-, fiske og utmarkskontoret fikk i oppdrag å utarbeide ny lokal forskrift. Varsel om oppstart ble annonsert på kommunens hjemmeside den 6 februar 2019, og berørte parter fikk varslet tilsendt. Lokal forskrift er blitt utarbeidet og Styret for plan og drift vedtok i sak 33/19 at forslaget legges ut på høring.

Frist for å sende inn høringssvar er 19 desember 2019.

Høringen er åpen slik at alle som ønsker kan komme med innspill. 

Høringssvar sendes skriftlig pr. e-post til post@storfjord.kommune.no, eller som brev til Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 Oteren.