Stilling ID: 369  Sak:  2020/94

Utdanningskrav:
Barnehageloven § 17a

Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer. Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Oppgaver:
Pedagogisk leder har ansvar for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, i tråd med godt faglig skjønn.
Pedagogisk leder skal veilede og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet og lede arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av arbeidet i barnegruppen.
I arbeidet med pedagogisk dokumentasjon skal den pedagogiske lederen koordinere og skape progresjon i det pedagogiske arbeidet på avdelingen, gjennom refleksjon i personalgruppen, sammen med barna og familiene.
Pedagogisk leder vil også se og sette arbeidet på egen avdeling i sammenheng med det som skjer i resten av barnehagen.

Andre kvalifikasjonskrav:
Ved utvelgelse vi legge stor vekt på relevant erfaring, høyt faglig fokus, personlig egnethet, selvstendighet og evne til å skape gode relasjoner til barn, foreldre og ansatte.
Barn trenger voksne som er engasjert, tålmodig, som ser muligheter og som kan endre, som bryr seg og jobber for inkludering og er genuint opptatt av barnets beste.

Ha fysiske forutsetninger for å delta aktivt sammen med barna på turer og i lek. Ha gode samarbeidsevner, være tydelig og trygg 

Annet:

1.Lønn, pensjon, forsikring og arbeidsavtale i hht tariff og gjeldende avtaleverk
2.Minimum to referanser med kontaktinformasjon oppgis i søknaden
3.Intervju vil bli benyttet ved tilsetting.
4.Krav om politiattest jfr § |9 i barnehageloven før tiltredelse.
5.Spørsmål om stillinga rettes til styrer Cecilie Fossli Thomassen tlf. 941 66049

I tilfelle internt opprykk i barnehagen, vil det bli ledig 100 fast barnehagelærerstilling. Skriv gjerne i søknaden om du også søker på denne hvis den skulle bli ledig.

Søknadsfrist tir. 14.april 2020

Tiltredelse : helst 1.juni eller etter avtale

Kun elektronisk søknadsskjema via kommunens nettsted skal benyttes. Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, men originale vitnemål og attester tas med til et evt intervju og sendes inn hvis tilsetting tilbys.