Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Akrabalar için destek

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Sağlık personelinin sır saklama yükümlülüğü vardır, ancak örneğin aşağıdaki bilgileri alma hakkınız vardır:

  • sağlık hizmeti için iletişim bilgileri
  • rutinler, çalışanlar ve teklifler 
  • yardımcı malzemeler, sağlık teknolojileri vs. bulma olanakları
  • yasalar, prosedürler ve haklar 
  • akrabalar, çocuklar ve yetişkinler için programlar
  • kullanıcı ve akraba örgütleri hakkında bilgi

16 yaşın üzerindeki hastalar, akrabalarına sağlık durumlarının bildirilmesine rıza göstermelidir. Aynı durum hasta kayıtlarının incelenmesi için de geçerlidir. Hastanın izin vermesi durumunda en yakın akrabası olarak hastanın sağlık durumu, tanı ve tedavi olasılıkları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Hasta yalnızca belirli bilgilerin verilmesini belirleyebilir. Bazı durumlarda gerçek durum, hastanın önceden izin vermediği halde yakınlarının bilgi sahibi olması gerektiğini gösterebilir.

Kendi çıkarlarını koruyamayan hastaların tedavisinde, yakın akrabalar bilgilendirilme hakkına sahiptir.

Bakıcılara pratik destek, alarm ve yer saptama donanımı gibi yükü hafifletebilecek belediye hizmetleri verilebilir. 

Yük hafifletme hizmetleri ücretsizdir. Belediye rahatlatma bir katkı payı talep edemez. Bu pratik yardım, günlük bakım teklifleri veya kurumda kısa süreli konaklamalar için de geçerlidir; yani aksi takdirde rahatlatıcı etkisi olan hizmetlerde talep edilebilecek katkı payını.

Örneğin, eşiniz veya çocuğunuz için zor bir bakım göreviniz varsa, belediyeye bakım yardımı başvurusunda bulunabilirsiniz.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Bakınız özellikle Sağlık ve Bakım Hizmetleri Yasası § 3-6 Belediyenin yakın akrabalara karşı sorumlulukları

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Spesialisthelsetjenesteloven

Forskrifter

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få tilbud og et vedtak.

Skjema

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Andre opplysninger
Oppdatert:
2019-02-18 12:43
Gyldig fra
2018-04-23
Gyldig til
2021-04-01