Barnehage: Hovedopptak barnehageplass 2019

Skolefritidsordning: SFO-plass skoleåret 2019/2020

Grunnskole: Innskriving av elever til 1.klasse aug. 2019

Kommunale barnehager:

Oteren barnehage, Oteren
Furuslottet barnehage, Skibotn
Privat barnehage: Storfjord Naturbarnehage, Hatteng


SFO: Skibotn og Hatteng skole

Det skal kun benyttes elektroniske søknadsskjema som finnes på www.storfjord.kommune.no.

Sommer SFO (uke 33): Søknadsfrist er 1.juni
Sted: Hatteng skole for hele kommunen. Egen informasjon med påmelding, skjema mm vil komme.

Viktig å vite:

  • Barn som har fått plass ved hovedopptak i barnehage, trenger ikke å søke på nytt.
  • Barn som har fått plass utenom hovedopptak, må søke på nytt.
  • Rett til barnehageplass: Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har rett til barnehageplass innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.
    Det må søkes innen fristen 1. mars og ønsket oppstartdato må være senest 31.november samme år. Barn med rett til plass som takker nei til plass mister sin rett til plass for det aktuelle barnehageåret. Barnet har rett til plass i den kommunen barnet er bosatt i.
  • Evt. utvidelse eller reduksjon av plass må søkes om.
  • Barn som har plass i SFO trenger ikke søke på nytt.

Barn som er født i 2013 er skolepliktig høst 2019.

Søknadsfrist er 1.mars for barnehageplass, SFO-plass i skoleåret og innmelding til 1.klasse.

Oppvekst - kulturetaten