Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bireysel plan - Sağlık ve bakım hizmetleri ve/veya sosyal hizmetlerin koordinasyonu

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Bireysel bir plan, her zaman koordinasyon ve takipten sorumlu birinin bulunmasını sağlayacaktır. Hizmetler ile planlanan ilerleme arasında işbirliğini sağlayan bir koordinatörünüz olacaktır.

Hizmette duyduğunuz ihtiyaçları ve ne tür istekleriniz ve hedefleriniz olduğunu aktif bir şekilde anlatan bir kullanıcı olmanız için sizi teşvik ediyoruz.

Målgruppe

  • Uzun süreli ve koordineli sağlık ve bakım hizmetlerine ve/veya sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan kişiler
  • Çalışma ve Yardım Kurumu Ofisi himayesi altında yeterlilik programına katılanlar
aaa
Lover og forskrifter

Bu, kanunen verilmesi gereken bir hizmettir. Bakınız:

Çocuk Koruma Kanunu § 3-2a

Ruh Sağlığı Yasası § 4-1

Sağlık ve Bakım Hizmetleri Yasası Bölüm  7 ve § 7-1

Hasta ve Kullanıcı Hakları Yasası Bölüm 7

Çalışma ve Yardım Kurumu Sosyal Hizmet Kanunu Bölüm 4

Uzman Sağlık Hizmet Yasası § 2-5

Habilitasyon ve Rehabilitasyon Yönetmeliği § 22

Çalışma ve Yardım Kurumunda bireysel plan yönetmeliği

Lover

Barnevernloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Integreringsloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Psykisk helsevernloven
Spesialisthelsetjenesteloven

Forskrifter

Forskrift om habilitering og rehabilitering

Forskrift om individuell plan i NAV

Retningslinjer

Rett til egen tros- og livssynsutøvelse

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Siz veya yakınlarınız, bireysel bir plan oluşturmak için inisiyatif kullanabilirsiniz, ancak hazırlığın asıl sorumluluğu yardım kuruluşuna aittir.

Skjema

Vedlegg

Sizin için başka bir kişi başvuruda bulunacak ise, bir vekaletname eklemeniz gerekir.

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Belediye konuyu en kısa zamanda ele almalıdır. Konunun bir ay içinde çözüme kavuşturulamaması durumunda, bunun nedenleri yazılı olarak açıklanacaktır. Ayrıca, kararın muhtemelen ne zaman verileceği hakkında da bilgilendirileceksiniz.

Klagemulighet

İtiraz prosedürleri belli yasalarda açıklanmıştır (yasa ve direktifler bölümüne bakın). Çalışma ve Yardım Kurumunda itiraz makamı Sosyal Hizmetler Kanununa göre valilik, sağlık mevzuatına göre ise de valilikteki sağlık kuruludur.

Bireysel plan hakkı, itiraz edebileceğiniz bir haktır. Ancak, bireysel bir planın içerdiği şartları yerine getirilmemesi durumunda da (bakınız yönetmelik) buna itiraz edebilirsiniz. İtirazını, belediyede konuyu ele alan makama göndermelisiniz.

Andre opplysninger
Oppdatert:
2019-02-18 12:54
Gyldig fra
2018-04-23
Gyldig til
2021-02-01