Boplikt

Bestemmelser om boplikt følger av konsesjonsloven. Det er to tilfeller av boplikt på en landbrukseiendom. Først og fremst følger det automatisk bo- og driveplikt når ny eier er i slekt med tidligere eier og har overtatt eiendommen konsesjonsfritt.
For det andre kan landbruksmyndighetene sette det som vilkår når det gis konsesjon for en eiendom.
Når en eiendom overtas i medhold av odelsloven, stilles det tilsvarende vilkår i lovverket om bo- og driveplikt.

Driveplikt

Formålet med driveplikten er å holde jorbruksareal i kontinuerlig drift. Driveplikten er en varig plikt som følger eierforholdet, slik at driveplikten varer til eiendommen blir solgt, da den overføres til ny eier.
Ny eier av en landbrukseiendom har en frist på et år på å bestemme seg for om de vil drive jorden selv eller leie den bort.

Driveplikten kan oppfylles ved at du selv driver arealet eller leier bort arealet som tilleggsjord til en annen landbrukseiendom for minimum 10 år om gangen. Avtalen kan ikke gi eier av arealet mulighet til å si opp, men leietaker kan gis mulighet til å si opp avtalen. 
Kopi av denne avtalen skal sendes til kommunen som kontrollerer om vilkårene for bortleie er oppfylt.

Dersom du ikke ønsker å drive jordbruksarealet selv eller ikke er i stand til å leie det ut, kan du søke kommunen om midlertidig eller varig fritak fra driveplikten.
Kommunen kan sette vilkår for fritaket.

Søknad om fritak - avgjøres av kommunen

Det kan søkes om helt eller delvis fritak fra bo- og/eller driveplikten. Søknad om fritak må sendes til kommunen.
Kommunen fatter vedtak i saken og dette kan påklages til fylkesmannen. ved avgjørelsen av søknaden legges det bl.a. vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og søkers tilknytning til eiendommen. I saker om fritak fra driveplikten legges det også vekt på om det er interesse for jordbruksarealet som tilleggsjord og hvor viktig det er å holde arealet i hevd.
I saker om fritak fra boplikten vektlegges ønsket om å styrke og opprettholde bosettingen i området. Mislighold av bo- og driveplikten kan medføre offentlige pålegg som kan følges opp gjennom tvangssalg av eiendommen.