Hovedmål

Storfjord kommune skal fremme trygge og gode oppvekstforhold for barn og unge, herunder legge til rette for gode familieforhold gjennom mange fritidsmuligheter, trygge nærmiljø og barnehage- og skoletilbud av høy kvalitet (Se også pkt. 5.1.2 – Oppvekst og kultur)

Delmål 1

Bevare og videreutvikle sentrumsdannelser og sentrumsnær boligbygging.

Strategier

- Kommunen skal ha søkelys både på sentrumsutvikling, sentrumsnær boligbygging og spredt boligbygging der det er mulig.
- Storfjord kommune skal planlegge og sikre arealer som gir kommunen bedre utviklingsmuligheter, herunder nærhet mellom boliger og næringsarealer
- Kommunen skal søke å utvikle attraktive bosteder med god tilgjengelighet til varierte grøntområder, trygge lekearealer og gode sykkel- og gangstier
- Storfjord kommune skal, både som egen aktør, og gjennom tilrettelegging og i samarbeid med private aktører, sikre et bredt og tilstrekkelig botilbud.

Delmål 2

Sikre et godt og bredt tilbud for møte- og aktivitetsplasser for de ulike bolig- og oppvekstområdene.

Strategier

- Satse på møteplasser som kultur- og grendehus, uteområder og tilrettelegging som fremmer folkehelse, samhørighet og fysisk aktivitet
- God byggeskikk og estetikk skal vektlegges