Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tjenester A-Å
I L A F S O B K H V D M T G R P Ø E J N U

A
Adressetildeling
Allemannsretten
Arealoverføring
Automatisk fredete kulturminner - tillatelse til inngrep
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avlastning
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i jordbruket

B
Barnehageplass
Barselgrupper
Barnehage - etablering og drift
Besøkshjem/Å være besøkshjem
Bilstønad
Bolig - bygging av ny
Boligtilskudd til etablering
Boligtilskudd til utbedring/tilpasning
Brannvern og tilsyn - Generelt om tjenesten
Brukermedvirkning i skolen
Brukerstyrt personlig assistanse
Bruksendring
Bygdeutviklingsmidler
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak (mindre) på bebygd eiendom
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Bygging og graving i forurenset grunn

D
Dagmamma - godkjenning
Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende med demens
Delingsforretning
Den kulturelle skolesekken
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseiendom

E
Eldreomsorg - verdighetsgarantien
Ergoterapi
Etablererprøven for serveringsvirksomhet

F
Familievernkontor
Fastlege
Familiebarnehage - etablering og drift
Farlig avfall
Fellingstillatelse
Film og video - konsesjon for framvisning
Fysioterapi
Forhåndskonferanse
Forliksråd
Fosterhjem/Å være fosterhjem
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Fri rettshjelp
Frisklivssentral
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - godkjenning/melding
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fyrverkeri - søknad om avfyring

G
Gravferd
Gravplass
Grensejustering
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskoleopplæring for voksne

H
Hjelpetiltak fra barneverntjenesten
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Hjemmehjelp
Hjemmeundervisning

I
Innsynsrett i offentlige dokumenter
Individuell plan - koordinering av helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Innbyggerinitiativ
Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

J
Jegerprøven

K
Klage til Sivilombudsmannen
Kristendom, religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Krisesenter
Kommunal bolig
Klage på helse- og omsorgstjenester
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal planlegging - medvirkning
Konfliktråd
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Kulturskole - opptak
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Kystkultur - tilskudd
Karakterer - klageadgang

L
Legevakt
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Landbrukseiendom - deling
Leksehjelp i grunnskolen
Landbruksvei - bygging
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Leirskole og skoleturer

M
Matombringing
Matrikkel - retting
Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen
Mindre byggetiltak på bebygd eiendom
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Melding til barnevernstjenesten

N
Nabovarsel
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

O
Opplæring for elever som bruker alternativ kommunikasjon (ASK)
Omsorgslønn
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Opplæring til elever som er blinde eller sterkt svaksynte
Opplæring for elever med hørselshemming
Ordensreglement i skolen
Oppmålingsforretning

P
Pleie i livets sluttfase
Psykiske helsetjenester
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Personvern – dine rettigheter
Personvernombud
PP-tjenesten
Produksjonstilskudd i jordbruket
Permisjon fra grunnskoleopplæring

R
Rådgiving i skolen
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Reguleringsplan
Retten til tolk i helsetjenesten
Rusmiddelavhengige - tiltak

S
Støtte til pårørende
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
Samlivskurs
Sykehjem - avlastningsopphold
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - korttidsopphold
Skolefritidsordning (SFO)
Støttekontakt
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Spesialundervisning
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Skoletilhørighet
Skolehelsetjeneste
Skoleskyss
Skolestart
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Selvbygger
Skjøtsel
Skogfond
Spesialpedagogisk hjelp til barn
Startlån bolig
Skriftlig sidemål - fritak fra opplæring eller vurdering med karakter
Svangerskapsomsorg

T
Tannhelsetjeneste
Tilskudd til drenering - søknad
Trygghetsalarm
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Tilskudd til idrettsanlegg

U
Ulykkesforsikring for elever
Utslippstillatelse

V
Vaksine
Vald - godkjenning
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Vannforsyning - drikkevann

Ø
Økonomisk rådgivning