Utkast til planprogram for kommunedelplan for helse og omsorg har vært ute på høring med høringsfrist 31.07.18. Det kom inn tre høringsinnspill til planen. Styret for plan og drift har nå fastsatt endelig planprogram, og denne sendes nå ut som orientering til berørte instanser, samt at den offentliggjøres til orientering.

Selve planen vil bli sendt ut på høring rundt årsskiftet 2018/2019, og høringsinstansene vil ha anledning til å uttale seg på nytt.

Hele det fastsatte planprogrammet etter høringsrunde kan leses her.