For dem med hytter, fritidseiendommer og spikertelt

Slik det er i dag iht. vedtak fra 2007 er det eiers ansvar å tilkalle feiervesenet for feiing etter behov for feiing og tilsyn i fritidsboliger, hytter og spikertelt. Brannsjefen kan bestemme hvor ofte feiing skal gjennomføres i fritidsboliger, hytter og spikertelt basert på grunnlag av eiendommens ildsted, fyringens art og omfang. Dette kan det komme endringer på når ny forskrift skal behandles, men frem til ny forskrift foreligger gjelder det som er nevnt.

Har du spørsmål eller ønsker å melde inn behov, ta kontakt med Storfjord kommune, telefon 77 21 28 00 eller e-post: post@storfjord.kommune.no

Plan for feiing og tilsyn

År Feiing Tilsyn
2017 Kitdalen/Signaldalen+Oteren/rasteby Kitdalen/oteren/rast.
2018 Hatteng/Brenna + Skibotn  Oteren/Rasteby
2019 Kitdalen/Signaldalen+Oteren/Rasteby Skibotn
2020 Hatteng/Brenna+Skibotn Hatteng/Brenna

Områdeinndeling i  Storfjord kommune

Skibotn
Området Skibotn har inndeling fra Falsnes før man kommer til de første husene før Statoilstasjonen og strekker seg helt til kommunegrensen mot Kåfjord og grensen mot Finland.

Hatteng/Brenna
Hatteng/Brenna er det området som  ligger rett opp av kommunehuset/skolen på selve Hatteng inkludert Horsnes/Bentsjord.

Rasteby/Oteren
Rasteby/Oteren strekker seg fra kommunegrense Lyngen og tilbake til Oteren med slutt kommunegrense Balsfjord og innkjøring mot Hatteng.

Kitdalen/Signaldalen
Kitdalen/Signaldalen har avkjøring fra Hatteng og er hele området i dalene.

Inndelingen er gjort delvis etter antall hus og delvis etter kjøredistanse etter å ha samtalt med tidligere feier i Storfjord.

Feiing er beregnet ut fra års syklus på hvert andre år, frem til behovsregistrering er ferdig, anslagsvis 2020. Etter dette legges det en ny plan basert på behovs prøvd forfall. Fyringsmønster i Storfjord kommune tilsier pr. i dag en feie rutine med stor hyppighet. Ny områdeinndeling må om nødvendig foretas. I tillegg til de boliger som pr. I dag får varsel om tilsyn og feiing/kontroll av skorstein skal samtlige fritidsboliger kartlegges og feies/kontrollere fyringsanlegg.

Feieavgift per 1. januar 2020

Bygningstype

Enhet

KR EKS. MVA

KR INKL. MVA

Bolig

Pr. pipe

509

637

Bolig  - fra pipe nr. 2

Pr. pipe

255

319

Fritidsbolig

Pr. pipe

357

446

Fritidsbolig - fra pipe nr. 2

Pr. pipe

178

223

Kriterier og vilkår

Det er bygningseierens ansvar å sørge for sikker adkomst til og på taket. Er feieren avhengig av løs stige for å komme opp på taket, skal eieren sørge for at stige er tilgjengelig. 

Minimumskrav til adkomst til og på tak

  • Alle tak med helling utover skal ha takstige/taktrinn som skal være fastmontert iht. produktets monteringsanvisning.

  • Stigen skal være i henhold til gjeldende standard av bestandig materiale, eksempelvis aluminium (Ikke i tremateriale).

  • Skorstein som er høyere enn 120 cm over tak skal tilrettelegges for feiing med plattform utført i bestandig materiale.

  • Stigen skal være sikret mot utglidning, velting sidelengs og bakover.

  • Stiger skal så langt det er praktisk mulig, festes i toppen eller sikres på en annen måte.

  • Stiger over fem meter skal alltid festes i topp.

  • Stige opp til tak skal rekke minst en meter over kanten på taket/avsatsen, samt være plassert inntil bygningens takstige.

Gjeldende lov og regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se også forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn kapittel 7 og 2.

Lover
Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 11 Brannvesenets oppgaver

Forskrifter
Forskrift om brannforebygging

Retningslinjer
Veiledning til forskrift om brannforebygging

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Eiere av helårsbolig med pipe/ildsted som er registrert i kommunens eiendomsregister, vil automatisk bli kontaktet. Du får vanligvis varsel om feiing eller tilsyn i postkassen din dagen før. Hvis tidspunktet ikke passer, kan du avtale et nytt tidspunkt med feieren. Hvis det ikke er klargjort for feiing (enten ved at noen er til stede, stige er lagt frem eller det på annen måte er gitt klar beskjed om at det kan feies), vil feiingen ikke bli utført. Hvis du ikke har gjort ny avtale mens feieren er i området, må du regne med å vente til neste runde. Ta derfor kontakt med feieren snarest mulig!

Saksbehandling

Feieren skal vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten eller atkomsten. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi deg en skriftlig tilbakemelding med frist for å rette eller frist for å gi tilbakemelding om når retting blir gjort. Tilsynsmyndigheten kan gi de nødvendige pålegg hvis dette ikke skjer.

Klagemulighet

Er du ikke fornøyd med de tjenestene feiervesenet utfører, så ta kontakt med Tromsø Brann og redning. Klageinstans for vedtak som er truffet av brannsjefen, er kommunens egen klagenemnd.