Noen nye bestemmelser er tatt inn i vedtekten, samtidig som andre bestemmelser er tatt ut fordi de i dag reguleres av annen lovgivning. Politidirektoratet har i Rundskriv 2018/002 av 13.februar 2018 utarbeidet en ny normalpolitivedtekt med kommentarer til bruk for landets kommuner. Den nye normalvedtekten erstatter tidligere normalpolitivedtekt fra 1996. Den nye normalpolitivedtekten er lagt til grunn ved utarbeiding av forslag til ny kommunal politivedtekt for Storfjord kommune. Endringene innebærer hovedsakelig en språklig gjennomgang og en oppgradert lovhenvisning i samtlige kapittel.

I formannskapets forslag til ny politivedtekt reguleres i hovedsak de samme forholdene som i dagens politivedtekt (fra 2011) med noen endringer / tilpasninger.

Det vises i denne sammenheng til vedlagte saksfremlegg der endringene er nevnt og eventuelt kommentert.  Forslag til ny politivedtekt følger også som vedlegg.

Vedlegg:

Forslag til nye politivedtekter

Saksfremlegg formannskapssak 25/19

 

Frist for å sende inn høringssvar er 15. august 2019.

Høringen er åpen slik at alle som ønsker kan komme med innspill.

Høringssvar sendes skriftlig pr. e-post til post@storfjord.kommune.no, eller som brev til Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 Oteren.