MØTEprotokoll

 

Eldrerådet

 

Møtested:

Kommunehuset

 

 

Møtedato:

12.09.2008

Møtestart: 08.30

Møteslutt: 12.00

 

Til stede på møtet

Medlemmer:

Hugo Westby, Oddvar Ørnebakk, Gunhild Johansen, Johnny Løkås, Liv Nevermo

 

Forfall:

 

Varamedlemmer:

 

Fra adm. (evt. andre):

sekretær Klara Steinnes

 

Innkalling:

Ok

Merknader:

Ingen

Behandlede saker:

10 - 14/08

 

 

Underskrifter:

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

 

 

Oteren, 12.09.2008

 

 

 

 

 

Gunhild Johansen

 

Liv Nevermo

 


SAKSLISTE

 

Saksnr.

Arkivsaksnr.

 

 

 

Tittel

 

0010/08       08/00931                                                                                                         

REFERATSAKER ELDRERÅDET 12.09.2008                                      

 

0011/08       08/01004                                                                                                         

MOBILDEKNING I SIGNALDALEN                                                      

 

0012/08       08/01005                                                                                                         

DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN                                              

 

0013/08       08/01006                                                                                                         

ELDRERÅDETS KONFERANSE I TROMSØ

 

0014/08       08/01008                                                                                                         

HELSESTASJONER OGSÅ FOR DE ELDRE                                       


 

0010/08

REFERATSAKER ELDRERÅDET 12.09.2008

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Sakene ble referert.

 

BEHANDLING:

Det ble tatt opp en ekstra referatsak punkt 8.

Selvhjelp og vilje - veien til mer helse. Invitasjon til konferanse i Lyngen 2. oktober 2008.

Eldrerådet ber om at Storfjord kommune er representert på konferansen med minst 1 representant fra administrasjonen.

 

Punkt 2 ble tatt opp som egen sak.

 

Sakene ble referert.

 

VEDTAK:

Selvhjelp og vilje - veien til mer helse. Invitasjon til konferanse i Lyngen 2. oktober 2008.

Eldrerådet ber om at Storfjord kommune er representert på konferansen med minst 1 representant fra administrasjonen.

 

Sakene ble referert.

 

 

0011/08

MOBILDEKNING I SIGNALDALEN

 

BEHANDLING:

Saken ble tatt opp i møtet.

 

Storfjord Eldreråd ser det slik at behovet for god mobiltelefondekning i Signaldalen og grenseområdene mot Sverige er meget stort.

Området brukes av mange, bl.a. av bærplukkere, fotturister, politiet, reindrifta og jegere.

 

Storfjord Eldreråd ber om at denne saken blir prioritert og at det arbeides videre med saken for å få en god mobildekning i Signaldalen i Storfjord kommune.

 

VEDTAK:

Storfjord Eldreråd ser det slik at behovet for god mobiltelefondekning i Signaldalen og grenseområdene mot Sverige er meget stort.

Området brukes av mange, bl.a. av bærplukkere, fotturister, politiet, reindrifta og jegere.

 

Storfjord Eldreråd ber om at denne saken blir prioritert og at det arbeides videre med saken for å få en god mobildekning i Signaldalen i Storfjord kommune.

 

 

0012/08

DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN

 

BEHANDLING:

Saken ble tatt opp i møtet.

 

Eldrerådet slutter seg til sak 24/08 i Styret for helse- og sosial unntatt punkt 4 i vedtaket.

 

VEDTAK:

  1. Styret helse - sosial sier seg fornøyd med denne utviklinga av eldreplanen, og ønsker å få tilbakemelding om prosjektet ved årsskiftet.
  2. Styret helse sosial ber om at tiltaket sikres til en varig ordning gjennom budsjett 2009.
  3. Saken oversendes kommunestyret.

 

 

0013/08

ELDRERÅDETS KONFERANSE I TROMSØ

 

BEHANDLING:

Saken ble tatt opp i møtet.

 

Eldrerådet ønsker å delta på konferansen i Tromsø 21. - 22.10.2008

 

Fra Eldrerådet reiser Hugo Westby, Johnny Løkås.

Reserver: Gunhild Johansen og Oddvar Ørnebakk

 

VEDTAK:

Eldrerådet ønsker å delta på konferansen i Tromsø 21. - 22.10.2008

 

Fra Eldrerådet reiser Hugo Westby, Johnny Løkås.

Reserver: Gunhild Johansen og Oddvar Ørnebakk

 

 

0014/08

HELSESTASJONER OGSÅ FOR DE ELDRE

 

BEHANDLING:

Saken ble tatt opp i møtet.

 

Det er en kjensgjerning at vi som eldre blir en stadig større gruppe i samfunnet, med sterkere behov for tjenester fra helsevesenet.

 

Sentrale politikere må nå snarest på banen for å finne ordninger som gjør at denne gruppen ikke blir en større belastning for kommunenes helsebudsjetter enn nødvendig.

 

Det er ikke alltid rett å la eldre stille i lange legekøer for å få utført enkle målinger og tjenester som lett kan utføres på helsestasjonene, som for eksempel måling av blodsukker, blodtrykk, trykk på øyet (som er viktig å tidlig konstatere for grønn stær) m.m.

 

Dette er ikke nødvendig at en lege må gjøre, noe som ikke bør oppta plass i en legekø hvor en kanskje fortrenger alvorligere behov.

 

Vi vil minne om at denne gruppen mennesker har samlet bygget dette landet og godene som nå forvaltes av de unge. Det slitet som er lagt ned gjennom et langt liv bør bli tatt hensyn til under utdanning av helsepersonell til våre helsestasjoner, og disse bør bli åpnet for oss eldre også.

 

VEDTAK:

Eldrerådet i Storfjord ønsker at helsestasjon blir åpnet også for de eldre i kommunen, og at helsesøster setter av tid til å utføre enkle målinger og tjenester som lett kan utføres på helsestasjonene, som for eksempel måling av blodsukker, blodtrykk, trykk på øyet (som er viktig å tidlig konstatere for grønn stær) m.m.