Retningslinjer

§ 1. Formål og virkeområde
Formålet med retningslinjene er å klargjøre premissene for tildeling av gratis treningstid i kommunale bygg for ikke kommersiell bruk.

Gratis treningstid skal legge til rette for og fremme lag og foreninger og andre private interessegrupper sitt arbeid for å tilby et bredt spekter av aktivitetstilbud for innbyggerne i Storfjord kommune.

Retningslinjene gjelder for tildeling av gratis treningstid i gymsalen på Vestersiasenteret, flerbrukshallen på Hatteng skole, gymsalen på Skibotn samfunnshus. I tillegg gjelder de for Skibotnhallen i hht. til den til enhver til gjeldende avtale mellom Storfjord kommune som leietaker og Skibotnhallen AS som utleier.


§ 2. Utlysning
Gratis treningstid skal utlyses hvert år med søknadsfrist 1. september.
Det åpnes for at ledig tid etter den årlige hovedtildelinga kan tildeles fortløpende etter først-til-mølla-prinsippet.


§ 3. Krav til søkeren
Søkere skal være lag og foreninger fra Storfjord, eller private interessegrupper som har oppnevnt en kontaktperson over 18 år.

Søknad skal fremmes skriftlig til Storfjord kommune.


§ 4. Omfang
Tildeling av gratis treningstid skal følge skoleåret og gjelde ett år ad gangen.

Det tildeles inntil 2 timer sammenhengende gratis tid per brukergruppe per dag.

Samme brukergruppe kan tildeles treningstid inntil 2 dager per uke.


§ 5. Premisser for tildeling
Kommunale institusjoners bruk av lokalene skal alltid prioriteres. Fast bruk av lokalene skal være klarlagt i brukerplanen før årlig utlysning.

Tildelingen skal skje etter følgende prioriteringer:
1. Fysiske aktivitetstiltak rettet mot barn og unge, funksjonshemmede og eldre.
2. Fysiske aktivitetstiltak rettet mot øvrige grupper av befolkningen.
3. Andre kulturtiltak.


§ 6. Ikrafttredelse
Retningslinjene er vedtatt av Styre for plan og drift 12. april 2012, sak 25/12, med ikrafttredelse fra samme dato.

Søknadsskjema

Søknad skal fotrinnsvis leveres på elektronisk søknadsskjema "Kommunale lokaler og anlegg - leie": https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=232&ouref=1939

Når du ha skrevet inn alle opplysninger om søker, velg "Andre lokaler/anlegg" og skriv inn navnet på anlegget. Dersom det søkes for flere grupper, kan det legges til ønsket antall rader. Husk å oppgi type gruppe, f.eks. fotball barn 10-12 år, eller innebandy voksne. Dersom det søkes om å få bruke flere lokaler leveres ett skjema per lokale (f.eks. både Vestersidasenteret og Skibotnhallen). Se bort fra fakturaadresse.

Ta kontakt med kulturkontoret på tlf. 77 21 29 65 eller e-post maria.figenschau(a)storfjord.kommune.no dersom du har spørsmål.

Merk!

  • Skibotnhallen er tilgjengelig tirsdager og torsdager kl. 17.00 - 20.30 i perioden fra 15. oktober og ut kalenderåret. Tida vil fornyes automatisk fram til 31. mars 2019, forutsatt at det settes av midler i neste års budsjett.
  • Hatteng flerbrukshall er ikke tilgjengelig mandager kl 19.30 - 21.00 og fredager i partallsuker kl. 17.00 - 24.00. Det tas forbehold om endringer.
  • Skibotn samfunnshus er ikke tilgjengelig onsdager kl. 14.30 - 17.30. Det tas forbehold om endringer.

(Foto: Aina Fagerli)