Hvilke lokaler kan leies gratis?

  • Gymsalen på Vestersidasenteret
  • Flerbrukshallen ved Hatteng skole
  • Svømmebassenget ved Hatteng skole
  • Gymsalen på Skibotn samfunnshus
  • Skibotnhallen (i hht. til den til enhver til gjeldende avtale mellom Storfjord kommune som leietaker og Skibotnhallen AS som utleier)

Utleiesesongen følger skoleåret, med unntak av for Skibotnhallen der perioden er 15. oktober - 31. mars.

Hvilke grupper prioriteres?

Søkere prioriteres i denne rekkefølgen:

1. Fysiske aktivitetstiltak rettet mot barn og unge, funksjonshemmede og eldre.

2. Fysiske aktivitetstiltak rettet mot øvrige grupper av befolkningen.

3. Andre kulturtiltak

Hvilke regler gjelder?

  • Søkere skal være lag og foreninger fra Storfjord, eller åpne treningsgrupper som har oppnevnt en kontaktperson over 18 år. Minste gruppestørrelse er 5 personer.
  • Tildeling av gratis treningstid skal følge skoleåret og gjelde ett år ad gangen.
  • Det tildeles inntil 2 timer sammenhengende gratis tid per brukergruppe per dag. Samme brukergruppe kan tildeles treningstid inntil 2 dager per uke.
  • Brukerne må forholde seg til ordensreglene som gjelder for det aktuelle bygget.
  • Spesielt for svømmebassenget: Søkerne må ha minimum to bassengvakter. Minst én skal dokumentere at de kan ilandføring/livredning, hjerte/lungeredning og gjennomføre alarmplan. Dokumentasjonen skal ikke være eldre enn ett år. Bassengvakten må signere ordens- og sikkerhetsreglene før søkerne får tilgang til anlegget.

Du kan lese fullstendige retningslinjer for tildeling av treningstid her.

Søknadsskjema

Det må leveres skriftlig søknad til Storfjord kommune. Dette skjemaet skal benyttes.

Eventuelle spørsmål om tildeling av gratis treningstid kan rettes til Kulturkontoret.