Helsesykepleiertjenesten er en lovpålagt oppgave i kommunen, og er et gratis tilbud.

Tjenestens målgruppe er barn og unge mellom 0- 20 år og deres foreldre. Tjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende i et folkehelseperspektiv og er et lavterskeltilbud. Målet er å forebygge sykdom og skade, samt å fremme barn og unges fysiske, psykiske og sosiale helse.

Det meste av konsultasjonene foregår ved helsestasjonen på Oteren som er i samme bygg som legekontoret.

I tillegg til det planlagte helsestasjonsprogrammet utføres konsultasjoner ut fra den kontakten foreldrene selv tar initiativ til. Helsesykepleier følger også opp sped- og småbarn med spesielle behov og foreldre som har behov for ekstra hjelp og støtte. Samt tilby hjemmebesøk til ulike aldersgrupper både rutinemessig og ved behov.

Skolehelsetjenesten organiseres gjennom avtaler og konsultasjoner individuelt eller i grupper. Helsesykepleier tilbyr et planlagt program for helseopplysning, veiledning, rådgivning, helseundersøkelser og vaksinasjoner. I utgangspunktet skal helsesykepleier være på Skibotn skole på onsdager og på Hatteng skole på torsdager. Skulle det av ulike årsaker ikke kunne la seg gjennomføre, legges det beskjed om dette på Helsesykepleiers Facebook side, og skolene får beskjed.

Helsesykepleier jobber med smittevern og miljørettet helsevern, og tilbyr influensa- og reisevaksinering.

Kontaktinformasjon

Helsesykepleier Mona Willumsen
Telefon: 982 89 167
E-post: mona.willumsen@storfjord.kommune.no.