Storfjord kommune med Sweco Norge AS har utarbeidet forslag til forskrift om snøskuterløyper i kommunen. Dette arbeidet er gjort med bakgrunn i endringen i Motorferdselloven § 4a fra 2015 samt forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a. Forslag til forskrift med utredninger sendes med dette til høring og offentlig ettersyn.

Høringsfrist settes til 19.02.21.

1. Forskrift om snøskuterløyper
2. Kart over løypenett dat. 30.10.2020
3. Forskriftsprosess og utredninger

Kartfil i SOSI-format
Trasé kan også vises i vår kartløsning

Kommunen har hatt fokus på å godkjenne eksisterende løypenett etter ny forskrift. Det er ikke foreslått nye løyper, kun mindre justeringer av løypetrasé enkelte steder. Melding om oppstart av arbeidet ble sendt 29.04.2020. Grunneiere er kontaktet direkte for innhenting av samtykker, dette må være komplett før vedtak om forskrift kan fattes.  

Tilbakemelding på høringen merkes:
21/32 Høringsinnspill til forskrift om snøskuterløyper

sendes til: post@storfjord.kommune.no

Storfjord kommune
Oldersletta 1
9046 OTEREN