Storfjord kommune har utarbeidet forslag til hovedplan for de kommunale veiene. Denne planen er et strategisk dokument som skal etterfølges av en handlingsplan for perioden 2018-2021. Handlingsplanen skal konkretisere, tidfeste og angi kostnader for nødvendige tiltak i perioden.

Hovedplanen skal rulleres hvert 4. år mens handlingsplanen skal rulleres hvert år som en del av kommunens budsjettarbeider.

Kommunestyret fastsetter i planen prinsipper og modeller for oppgradering og bygging av kommunale veier. Sist men ikke minst er det viktig å avdekke manglene ved de kommunale veiene og sikre veisystemene tilstrekkelig budsjettmidler til drift, vedlikehold og oppgradering.

Høringen omfatter også arbeidsgruppas forslag til reviderte fartsgrenser på kommunale veier og en del private veier. Høringsinnspill om fartsgrenser vil bli bearbeidet som egen sak i samarbeide med Statens vegvesen og Politiet.

Plandokumentene er utlagt på rådhuset Hatteng og kan lastes ned fra lenkene under. Høringssvar sendes til Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 Oteren eller til post@storfjord.kommune.no innen 16.mai 2018.

 

Hovedplan for kommunale veier 2018-2029

Rapport bæreevnemålinger 2017

Rapport bruinspeksjon 2017

Kart med forslag til start- og endepunkt for kommunale veier

Statens vegvesen - Vegliste Troms. Bruksklasser, vogntoglengde og tillatt last

Høring fartsgrenser - kart