Kommunene i Nord- Troms (Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen) har utarbeidet en felles kommunedelplan for energi og klima som ble vedtatt i 2010.  I møte den 19. september 2019 har NordTroms regionråd vedtatt revidering av planen. Forslag til planprogram for kommunedelplan for energi og klima i Nord- Troms legges her ut til høring og offentlig ettersyn. Det varsles samtidig om oppstart av planarbeidet.  Planprogrammet er behandlet i hver enkelt kommune, i tråd med Plan og Bygningsloven.   

Formålet med planprogrammet er å vise hvordan arbeidet med kommunedelplanen for energi og klima blir organisert. Planprogrammet legger opp til høring av interessenter både før endelig fastsettelse av planprogram, og i arbeidet med selve kommunedelplanen. I planprogrammet ligger en foreløpig fremdriftsplan for arbeidet    

Planprogrammet kan lastes ned i lenken under eller leses i resepsjonen på rådhuset, Oldersletta 1, 9046 Oteren.
Planprogram Kommunedelplan Energi og Klima

Innspill: 

Lyngen kommune ved teknisk sjef Kåre Fjellstad har en koordinerende rolle for innsamling av innspill.  
Innspill til planarbeidet kan skrives inn på Lyngen kommunes hjemmeside,  sendes per e-post til: post@Lyngen kommune.no  
eller sendes: Lyngen Kommune, Strandveien 24 9060 Lyngseidet.   

Frist for innspill er 6 uker etter annonsering dvs den 23.10.2020. 
Merk innspillet med vår referanse: Planprogram: Energi og klima.   

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til:

Kåre Fjellstad, Prosjektansvarlig, telefon; 777 01 000 eller epost; post@Lyngen.kommune.no
Joakim S. Nilsen, lokal kontaktperson, telefon 400 28 822 eposr: joakim.nilsen@storfjord.kommune.no