Plan- og driftsstyret vedtok i sak 42/19 å legge forslag til planprogram for revidering av Kommunedelplan for kulturminner 2020 – 2030 ut til offentlig ettersyn iht. PBL § 11-12.

Det varsles med dette også oppstart av arbeidet med Kommunedelplan for kulturminner 2020 – 2030.

 

Offentlig ettersyn planprogram

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning. Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i perioden 27. mai – 11. juli 2019 i resepsjonen på Rådhuset og på kommunens nettside.

 

Varsel om planoppstart – utarbeiding av kommuneplan for kulturminner 2020 - 2030

Formålet med planen er å skaffe oversikt over og verne kulturminner og kulturmiljøer ned deres egenart og variasjon både som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning i kommunen, jfr. kulturminnelovens formål.

 

Spørsmål om planprogrammet kan rettes til Kulturkontoret v/ Maria Figenschau, maria.figenschau@storfjord.kommune.no, tlf. 77 21 29 65.

 

Merknader og innspill merkes med referanse 2019/271 og sendes til e-post eller vanlig post til: post@storfjord.kommune.no

Storfjord kommune
Oldersletta 1
9046 OTEREN

Høringsfrist: 11. juli 2019.