Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er gratis.

Egenbetaling praktisk bistand pr. 1. januar 2020

Det er egenbetaling for praktisk bistand (hjemmehjelp og vaktmestertjeneste), trygghetsalarm og matombringing. Egenbetalingen fastsettes av kommunestyret årlig.

Egenbetaling praktisk bistand (G= kr. 99.858,-)

Inntekt pr.år

2019

2020

Inntil 2G                   199 716

210

210

2-3 G    (199 717 – 299 574)

953

982

3-4 G    (299 575 – 399 432)

1567

1616

4-5 G    (399 433 - 499 291)

1831

1888

Over 5 G ( 499 292  )

2783

2869

 

Timeprisen er selvkost, tilsvarende kr. 305,00 pr. time. For de som benytter færre timer enn det de har vedtak på, betaler timepris pr. time (inntil taket), jfr. den inntektskategorien bruker tilhører.

Tjeneste

Satser pr. mnd 2019

Satser pr. mnd 2020

Trygghetsalarm

282

282

Matombringing

108 uten dessert

122 med dessert

111 uten dessert

126 med dessert

 

Korttidsopphold, dag-/nattopphold og langtidsopphold følger Forskrift om egenandel i kommunale helse- og omsorgstjenester.