Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er gratis.

Egenbetaling praktisk bistand pr. 1. januar 2019

Det er egenbetaling for praktisk bistand (hjemmehjelp og vaktmestertjeneste), trygghetsalarm og matombringing. Egenbetalingen fastsettes av kommunestyret årlig.

Egenbetaling praktisk bistand (G= kr. 96.883,-)

Inntekt pr.år

2018

2019

Inntil 2G                   193 766

205

210

2-3 G    (193 766 – 290 649)

927

953

3-4 G    (290 649 – 387 532)

1524

1567

4-5 G    (387 532 - 484 415)

1781

1831

Over 5 G ( 484 415  )

2707

2783

 

Timeprisen er selvkost, tilsvarende kr. 305,00 pr. time. For de som benytter færre timer enn det de har vedtak på, betaler timepris pr. time (inntil taket), jfr. den inntektskategorien bruker tilhører.

Tjeneste

Satser pr. mnd 2018

Satser pr. mnd 2019

Trygghetsalarm

282

282

Matombringing

105 uten dessert

119 med dessert

108 uten dessert

122 med dessert

 

Korttidsopphold, dag-/nattopphold og langtidsopphold følger Forskrift om egenandel i kommunale helse- og omsorgstjenester.