Denne idéskissa er med bakgrunn i at det åpnet seg flere mulighetsrom, i hovedsak som følge av ledighet i stilling som helse- og omsorgssjef og med at Valmuen brant ned, men også med bakgrunn i kvalitet i tjenestene og liten økonomisk handlingsrom i kommunen. Skissa viser hvordan helse- og omsorg ser at det er formålstjenlig å strukturere tjenestene i framtida ut i fra faglige hensyn og med begrunnelse i oppgaveløsning.

Innholdet i utkastet er verken uttømmende eller endelig. Imidlertid er det nettopp; en ideskisse til politikerne.

Skissa ble presentert i møte 19.nov i formannskapet der også Frp var tilstede. I tillegg fikk styret for plan og drift fremlagt presentasjonen i møte 21.nov. Ordfører har planlagt at det også i kommunestyret 4.des skal gis en kort orientering vedrørende budsjett der bl.a. helse og omsorg legger fram ideskissa og utdyper denne.

Dokumentet relateres til vedlegg 19 i budsjettsaken.