Lovhjemmel

FOR 2004-02-20 nr 384: Forskrift om vern av Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid Suodjemeahcci, Balsfjord, Lyngen, Storfjord og Tromsø kommuner, Troms. Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 20. februar 2004 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5, jf. § 6 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet

Hva innebærer vernet?

 

1. Landskapet
1.1 Vern mot inngrep i landskapet
         Området skal vernes mot inngrep eller tiltak som i vesentlig grad kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter.
         Med de unntak som følger av forskriften pkt. 1.2 og 1.3 er det forbud mot inngrep som vegbygging, oppføring og ombygging av bygninger eller anlegg, oppføring av andre varige eller midlertidige innretninger, hensetting av campingvogner, brakker og lignende, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledning, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper og lignende. Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Opplistingen er ikke uttømmende.
         Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak kan endre landskapets art eller karakter vesentlig.
1.2 Bestemmelsene i pkt. 1.1 er ikke til hinder for:
a) vedlikehold av bygninger, anlegg og gjerder som ikke medfører endret bruk eller funksjon. Vedlikehold skal skje i samsvar med tradisjonell byggeskikk
b) vedlikehold av bruer, klopper og stier i henhold til forvaltningsplan
c) vedlikehold av eksisterende kabler, luftledninger, løypestrenger og lignende
d) oppsetting av gjeterlavvoer, store lagstelt og lignende med varighet i inntil 1 år, samlegjerder, slikkesteinautomater og andre liknende midlertidige innretninger i forbindelse med husdyrbruk og reindrift
e) drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og nødvendig ferdsel i forbindelse med dette
         f) nødvendig istandsetting av kraftledninger ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
1.3 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:
a) oppdyrking av tidligere opparbeidet dyrkingsareal i Vassbotn sør for Jægervatn, og framføring av landbruksvei i tilknytning til dette
b) oppføring av nybygg i forbindelse med jordbruk, reindrift, bygdelagsvirksomhet og oppsyn. Utformingen skal være tilpasset landskapet og lokal byggeskikk
c) påbygging, ombygging eller riving av bygninger og anlegg. Påbygging og ombygging skal være tilpasset landskapet og lokal byggeskikk
d) oppsetting av nye gjerder, oppmerking og varding av nye fotturruter og skiløyper, og nybygging av bruer og klopper
e) oppsetting av løypestrenger i forbindelse med skogbruket
f) tiltak i forbindelse med tilførsel av drikkevatn
g) oppsetting av gjeterlavvoer og store lagstelt og lignende midlertidige innretninger med varighet på over 1 år i forbindelse med husdyrbruk og reindrift
h) oppsetting av lavvoer og store lagstelt med varighet på over 14 dager, i forbindelse med f.eks. jakt, friluftsliv og bygdelagsvirksomhet
i) etablere fortøyningsfester for fiskeredskaper, båter og havbruksanlegg.
j) oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket. 
 
2. Plantelivet
2.1 Plantelivet skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Innføring av nye plantearter er forbudt.
2.2 Nydyrking og treslagsskifte er ikke tillatt.
2.3 Reglene i 2.1 er ikke til hinder for:
a) Beiting, rydding av beite, slått og lauving
b) hogst av ved til eget bruk og til vedlikehold av lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr.
2.4 Annen hogst må skje i medhold av forvaltningsplan godkjent av forvaltningsmyndigheten. 
 
3. Dyrelivet
3.1 Jakt er tillatt etter viltlovens bestemmelser.
3.2 Fiske er tillatt etter lakse- og innlandsfiskeloven.
3.3 Nye dyrearter må ikke innføres. 
 
4. Ferdsel
4.1 All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
4.2 Bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for tradisjonell turvirksomhet til fots i regi av turistforeninger, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger.
         Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten. Nærmere presiseringer forutsettes å framgå av forvaltningsplanen, jf. § 5.
4.3 Bestemmelsene i punkt 4 gjelder ikke nødvendig ferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. 
 
5. Motorisert ferdsel
5.1 Motorferdsel på land og i vann/vassdrag er forbudt. Forbudet gjelder også lavtflyging under 300 meter og landing. Henting og bringing av passasjerer og gods der luftfartøyet ikke berører bakken, er også forbudt.
5.2 Reglene i 5.1 er ikke til hinder for:
a) militær operativ virksomhet og tiltak i sammenheng med rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
b) motorferdsel på frossen, snødekt mark i forbindelse med reindriftsutøvelse
c) kjøring med snøscooter i eksisterende scooterløyper opprettet i forskrift i medhold av motorferdselsloven
d) nødvendig motorferdsel på veien i Kvalvikdalen i forbindelse med landbruksdrift
e) nødvendig motorferdsel på vinterføre i forbindelse med landbruksdrift som frakting av ved eller hogstvirke, byggematerialer, gjerdeutstyr, saltsteiner og lignende.
5.3. Forvaltningsmyndighetene kan gi tillatelse til:
a) motorferdsel på barmark i forbindelse med reindriftsutøvelse i samsvar med godkjent distriktsplan etter reindriftsloven
b) landing med helikopter og bruk av snøscooter/ beltevogn på vinterføre i sammenheng med Forsvarets øvelser
c) etablering av snøscooterløyper
d) snøscootertransport av materialer til hytter, klopper mv. og av brensel, utstyr og proviant til hytter og buer. Kjøretraséene skal tegnes inn på eget kart
e) motorferdsel på barmark utenom eksisterende skogsveier i forbindelse med landbruksdrift
f) nødvendig lufttransport i forbindelse med landbruksdrift og reindrift
g) oppkjøring av skiløyper med beltekjøretøy på vinterføre i regi av idrettslag
h) nødvendig transport ved tilsyn og vedlikehold av kraftledninger. Ved akutte behov for slik transport, uten at det er gitt løyve, skal det sendes melding til forvaltningsmyndighet. 
 
6. Forurensing
6.1 Forurensning og forsøpling er forbudt, herunder all bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet.
6.2 Unødvendig støy er forbudt. Eksempel på dette er motor på modellfly og modellbåter. Listen er ikke uttømmende.