Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Direktelenke til lovdata.no: Lov om motorferdsel.

Lokale forskrifter

Direktelenke til lovdata.no: Forskrift om snøscooterløyper i Storfjord kommune

Lokal forskrift til lov om motorferdsel i utmark: forskrift.html

Utdrag av noen sentrale lover og regler for snøscooter

UTDRAG AV NOEN SENTRALE LOVER OG REGLER FOR KJØRING MED SNØSCOOTER I NORGE

 • Fører av snøscooter må være over 16 år og inneha godkjent førerkort for snøscooter, traktor eller bedre klasse.
 • Det er påbud om bruk av kjørelys i Norge.
 • Det er ikke tillatt å kjøre i terrenget fortere enn 70 kilometer i timen.
   
 • Snøscooter med slede må ikke kjøre fortere enn 60 kilometer i timen uten passasjer og 40 kilometer i timen med passasjer.
   
 • Utrykningskjøretøy og fører av kjøretøy i politiets tjeneste kan fravike denne bestemmelsen.
 • Som hovedregel er det ikke tillatt å kjøre på offentlig vei med snøscooter. Det finnes noen få unntak som for eksempel politi-, ambulanse-, brann-, rednings-, reindrift- og skogbruk i tjeneste. 
   
 • I de få tilfellene der vegkontoret har gitt dispensasjon til bruk av snøscooter på kommunale veier er det lov å kjøre inntil 30 kilometer i timen.
 • Det er påbud om bruk av godkjent styrthjelm for alle som kjører med snøscooter. Dette påbudet gjelder også personer som sitter i slede. Det er ikke lenger tillatt å gjøre unntak for hjelmpåbudet på grunn av legeerklæring.

For nærmere informasjon vises det til gjeldende forskrifter.