Kulturminneloven definerer et kulturminne slik i § 2:

"Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendeleser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljø menes området hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng."

Kulturminner er altså ikke bare bygninger, men hvilken som helst levning etter menneskelig virksomhet, som f.eks. steingjerder, gamle veier, sagbruk osv.

Når det gjelder gamle bygninger er det ikke slik at alderen automatisk betyr at de er verneverdige. For at ei bygning skal være verneverdig må ett eller flere av disse kriteriene være til stede:

  • det må ha høy alder
  • være representativt for en type bygninger
  • det må ha godt bevarte bygningsdeler
  • være sjeldent
  • ha en spesiell kulturhistorie
  • ha en plassering i et spesielt kulturhistorisk miljø